pound

/ˈpaʊnd//paʊnd/

معنی: ضربت، پاوند، لیره، استخر یا حوض اب، واحد مسکوک طلای انگلیسی، اغل حیوانات گمشده و ضاله، اغل، ارد کردن، بصورت گرد در اوردن، با مشت زدن، کوبیدن، ساییدن، زدن
معانی دیگر: عزرا پاوند (شاعر امریکایی)، (واحد وزن برابر با 16 اونس یا 454 گرم) پوند، (واحد پول انگلیس) پوند (مرکب از صد پنی - نام کامل آن: pound sterling)، خرد کردن، کوبستن، له کردن، کوفتن و آرد کردن، آس کردن یا شدن، ضربات مکرر و سنگین زدن، چکش زدن، (از طریق کوبیدن) ساختن، (به زور) وارد کردن، چپاندن، تحمیل کردن، با قدم های سنگین راه رفتن، به سختی حرکت کردن، (نبض و غیره - سخت) تپیدن، تپ تپ کردن، صدای کوفتن، صدای ضربه، دنگ، درق، تاپ تاپ، تاق تاق، کوبش، ضربه، تکانه، خانه ی حیوانات گمشده (به ویژه سگ و گربه)، آغل، طویله، حصار (برای نگهداری چهارپایان)، مرغدانی، جانورگاه، پناهگاه جانوران، (محوطه ی دیواردار که حیوانات را به آنجا می کشانند و گرفتار می کنند) دامگاه، بازداشتگاه، زندان صحرایی، پارکینگ پلیس (که ماشین های متخلفان را در آن نگه می دارند)، محل گرفتاری، تنگنا، بازداشتگاه بدهکاران وجنایتکاران، استخر یا حو­ اب، واحد وزن امروزه معادل 34296 و 354 گرم میباشد

بررسی کلمه

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: pounds, pounding, pounded
(1) تعریف: to strike repeatedly and heavily.
مترادف: bang, batter, beat, hammer, pummel, smash
مشابه: baste, belabor, bludgeon, club, cudgel, drub, drum, hit, paste, pelt, pommel, pulverize, strike

(2) تعریف: to force (something) in or out by hitting or hammering.
مترادف: hammer
مشابه: drive, knock

(3) تعریف: to instill by constant repetition.
مترادف: din, drum, hammer
مشابه: beat, belabor, bludgeon

- I'll pound sense into him.
[ترجمه گوگل] من به او فکر می کنم
[ترجمه ترگمان] با عقل جور در میاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
(1) تعریف: to strike blows heavily and repeatedly.
مترادف: bang, beat, hammer
مشابه: batter, crush, drum, pelt, strike, thump

(2) تعریف: to move heavily and noisily, or with difficulty.
مترادف: clomp, stomp, thrash, tromp
مشابه: bang, hammer, stamp, thump, trample

- She pounded along the hall.
[ترجمه سما] او با قدم های سنگین و پر سر و صدا طول سالن رو طی کرد
|
[ترجمه گوگل] او در طول سالن کوبید
[ترجمه ترگمان] او در طول راهرو به سختی ضربه می زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The truck pounded through the brush.
[ترجمه roxana] کامیون در میان علفزار پیش می رفت
|
[ترجمه گوگل] کامیون از میان برس کوبید
[ترجمه ترگمان] کامیون از میان برس کنده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to throb, as a heart.
مترادف: beat, hammer, pulse, throb
مشابه: palpitate, pulsate, thud, thump
اسم ( noun )
مشتقات: pounder (n.)
(1) تعریف: the act of pounding.
مترادف: battery, hammering
مشابه: beating

(2) تعریف: a heavy blow or thump.
مترادف: bang, blow, paste, stroke, thump, thwack, whack
مشابه: bastinado, beat, drub, throb
اسم ( noun )
(1) تعریف: a unit of weight equal to sixteen ounces or 453.592 grams in the avoirdupois weight system, and equal to twelve ounces or 373.242 grams in the apothecaries' and troy weight systems. (abbr.: lb.)

(2) تعریف: the chief monetary unit of the United Kingdom and, formerly, of Ireland, equaling one hundred pence.

(3) تعریف: the chief monetary unit of Cyprus, equaling one hundred cents and one thousand mils.

(4) تعریف: the chief monetary unit of Egypt, Lebanon, Syria, and Sudan, equaling one hundred piasters.
اسم ( noun )
(1) تعریف: a shelter for confining or housing homeless animals.
مشابه: cage, coop, doghouse, kennel, pen

(2) تعریف: an enclosure where fish or animals are ensnared.
مشابه: cage
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: pounds, pounding, pounded
• : تعریف: to enclose or confine, as in a pound.
مترادف: coop, pen
مشابه: kennel

جمله های نمونه

1. pound along (or down or up)
با قدم های سنگین رفتن (بالا یا پایین)

2. pound one's ear
(امریکا - خودمانی) خوابیدن

3. pound out
1- کوبیدن و صاف کردن،کوفتن و پهن کردن 2- (پیانو یا ماشین تحریر - با صدای زیاد و تقلا) زدن یا ماشین کردن

4. pound the pavement
(امریکا - خودمانی) خیابان گز کردن،(برای یافتن کار یا امرار معاش) در خیابان ها گشتن

5. don't pound up the stairs!
از پله ها این قدر محکم و پر سر و صدا بالانرو!

6. the pound is the standard unit of currency in britain
پوند واحد پول انگلستان است.

7. the pound of the soldiers' feet on the cobblestone
صدای تاپ تاپ پای سربازان بر روی سنگفرش

8. they pound rice until it turns into soft flour
آنها برنج را می کوبند تا تبدیل به آرد نرم شود.

9. to pound in a mortar
در هاون کوبیدن

10. to pound nails into a board
به تخته ای میخ کوفتن

11. to pound out a story on the typewriter
تق تق کنان با ماشین تحریر حکایت نگاشتن

12. to pound out a tune on the piano
با پیانو دنگ دنگ آهنگ نواختن

13. waves pound the beach
امواج ساحل را می کوبند.

14. we must pound some sense into his head
بایستی قدری عقل و شعور توی کله اش بچپانم.

15. they sell apples for two dollars a pound
سیب ها را (به بهای) پوندی دو دلار می فروشند.

16. an ounce of prevention is better than a pound of cure
یک ذره پیشگیری از یک عالمه درمان بهتر است.

17. an ounce of prevention is better than a pound of cure
یک ذره پیشگیری بهتر از یک عالمه درمان است.

18. An ounce of prevention is worth a pound of cure.
[ترجمه گوگل]یک اونس پیشگیری ارزش یک پوند درمان را دارد
[ترجمه ترگمان]یک اونس جلوگیری ارزش یک پوند درمان را دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. There are one hundred pence in a pound.
[ترجمه گوگل]هر پوند صد پنس وجود دارد
[ترجمه ترگمان]صد پنس در یک پوند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. The villagers used to pound the grain into flour by hand.
[ترجمه گوگل]روستاییان با دست دانه ها را به آرد می کوبیدند
[ترجمه ترگمان]روستاییان برای آرد گندم از طریق دست استفاده می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

21. The pound was devalued against the US dollar.
[ترجمه گوگل]ارزش پوند در برابر دلار آمریکا کاهش یافت
[ترجمه ترگمان]ارزش پوند در برابر دلار آمریکا کاهش یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

22. After running fast you can feel your heart pound.
[ترجمه گوگل]بعد از دویدن سریع می توانید ضربان قلب خود را احساس کنید
[ترجمه ترگمان]پس از دویدن سریع می توانید ضربان قلب خود را احساس کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

23. An ounce is one sixteenth of a pound.
[ترجمه a] یک اونس یک شانزدهم یک پوند است
|
[ترجمه گوگل]یک اونس یک شانزدهم پوند است
[ترجمه ترگمان]یک اونس یک اونس یک پوند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

24. Anna hit on a path to the pound.
[ترجمه گوگل]آنا در مسیری به پوند ضربه زد
[ترجمه ترگمان]آنا به راه افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

25. The pound has hit a new low against the dollar.
[ترجمه گوگل]پوند در برابر دلار به پایین ترین حد خود رسیده است
[ترجمه ترگمان]پوند به نرخ جدیدی در برابر دلار رسیده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

26. There are sixteen ounces in one pound.
[ترجمه پارسا] شانزده اونس در یک پوند وجود دارد
|
[ترجمه مارتیا] شانزده اونس ، یک پوند است
|
[ترجمه گوگل]در یک پوند شانزده اونس وجود دارد
[ترجمه ترگمان]شانزده اونس در یک پوند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

ضربت (اسم)
smash, chop, skelp, impact, strike, stroke, hit, bat, smack, bop, beat, slap, whack, butt, blow, impulse, bump, knock, fib, biff, thump, bob, cuff, buffet, buff, dint, hack, pound, impulsion, lead-off, thwack, percussion, plunk, swat, whang

پاوند (اسم)
pound

لیره (اسم)
pound

استخر یا حوض اب (اسم)
pound

واحد مسکوک طلای انگلیسی (اسم)
pound

اغل حیوانات گمشده و ضاله (اسم)
pound

اغل (اسم)
pen, corral, cote, cratch, home range, kraal, pound

ارد کردن (فعل)
flour, pound

بصورت گرد در اوردن (فعل)
pound

با مشت زدن (فعل)
pound

کوبیدن (فعل)
grind, stub, forge, beat, thrash, fustigate, mallet, ram, berry, knock, pummel, flail, drive, bruise, stave, hammer, frap, pash, smite, nail, pound, thresh, whang

ساییدن (فعل)
grind, abrade, rub, gnaw, pulverize, wear away, scuff, chafe, fray, grate, file, levigate, corrade, erode, pound, rub out, triturate, wear up

زدن (فعل)
cut off, cut, attain, get, strike, stroke, hit, play, touch, bop, lop, sound, haze, amputate, beat, slap, put on, tie, fly, clobber, slat, belt, whack, drub, mallet, chap, throb, imprint, knock, pummel, bruise, pulsate, spray, bunt, pop, frap, smite, nail, clout, poke, ding, shoot, pound, inject, lam, thwack, snip

تخصصی

[مهندسی گاز] پوند - واحدوزن
[زمین شناسی] پوند از آحاد چرم و وزن در بعضی کشورهای انگلیسی زبان.

انگلیسی به انگلیسی

• unit of weight equal to 16 ounces (equal to 454 grams); unit of apothecary weight equal to 12 ounces; unit of currency; unit of measurement; pound key on a telephone; pen, yard; strike, hit
punch, strike; hit, beat; shatter, smash; shake heavily
a pound is a unit of money in britain, equal to one hundred pence. many other countries use a unit of money called a pound.
a pound is also a unit of weight equal to 16 ounces or approximately 0.454 kilograms.
if you pound something or pound on it, you hit it loudly and repeatedly with your fists.
to pound something also means to crush it into a paste or powder, or into very small pieces.
if your heart is pounding, it is beating with a strong, fast rhythm.

پیشنهاد کاربران

pound 5 ( n ) =the symbol (  #  ) , especially one on a keyboard or a telephone, e. g. Press pound. the pound key
pound
pound 6 ( n ) =the symbol (  �  ) that represents a pound in British money
pound
pound 4 ( n ) =a place where vehicles that have been parked illegally are kept until their owners pay to get them back
pound
pound 3 ( n ) =a place where dogs that have been found in the street without their owners are kept until their owners claim them
pound
pound 2 ( n ) ( symbol � ) =the unit of money in the U. K. and several other countries, e. g. a ten - pound note.
pound
pound 1 ( n ) ( paʊnd ) ( abbreviation lb. ) =a unit for measuring weight, 16 ounces, equal to 0. 454 of a kilogram, e. g. half a pound of butter. They cost two dollars a pound.
pound
صرفاً برای استحضار جناب آقای امیر شهرکی🙏
The phrase "pound my ass" is a crude and vulgar expression that is often used in a sexual context. The phrase typically refers to anal sex, with the word "pound" suggesting a forceful and aggressive sexual act. The phrase is considered highly offensive and inappropriate in most settings, and its use can be considered harassment or sexual misconduct in certain contexts. It is important to use respectful and appropriate language in all interactions, and to avoid using language that could be considered offensive or harmful to others.
...
[مشاهده متن کامل]

Pound my ass ینی چی غیر از بزن قدش
معانی زیادی داره اما بنظرم مهمتریناش اینا هستن.
۱. واحد پول بریتانیا که از دلار هم قدرتمند تره
۲. یکی از واحدهای اندازه گیری وزن
۳. اگه فعل باشه یعنی کوبیدن و محکم ضربه زدن بک چیز بطور مداوم
۴. تو آمریکا Pound key همون هشتگ # هست
محل نگهداری حیوانات گم شده
فرو کردن
Chug
یه نفس خوردن
Pound
سریع خوردن
Example: I pounded that last pepsi
#
مربع
واحد پول انگلستان و کشور های رایج است. نماد این پول � به این صورت نشان داده میشود.
vulgar slang To have intense penetrative sex ( with someone )
"Just look at the figure on that babe. I'd love to take her home and give her a pounding. "
سکس داشتن
واحد اندازه گیری وزن
یه جمله با این pound بگید که معنیش معادل۰. ۴۵۴کیلوگرمه
به شدت تپیدن
به شدت ضربان داشتن
معنی : کوبیدن , ضربه زدن
تعریف به انگلیسی : to pound something is to hit it many times with a lot of force
مثال: she pounded the nail with the hammer
معنی 👆👆:او با چکش بر روی میخ کوبید
a unit for measuring weight, equal to 16 ounces or 0. 454 kilograms
pound of
تپیدن
پوند واحد پول است که نماد آن � می باشد. ( که پول رایج چندین کشور از جمله انگلیس است )
پوند واحد اندازه گیری وزن نیز می باشد که برابر است با 0/454 کیلوگرم. ( یعنی هر پوند چیزی حدود نیم کیلو است )
کوپیدن she pounded on the floor
Is 0. 456 kilograms
معنی لغت pound در انگلیسی به طور دقیق معنا نشده اما معانی که برای این لغت تعریف شده:
1 - معادل 0. 454 کیلوگرم است
2 - ضربه زدن، کوبیدن
3 - توقفگاه ها
4 - آغل گوسفندان
5 - پوند واحد پول انگلستان
ضربه زدن
کوبیدن
تپش
واحدوزن
( . Pound ( n

Kilograms 454
توقفگاه
بمباران کردن - کوبیدن
Is 0. 454 kilograms
آغل حیوانات گمشده و ضاله
پوند ( واحد وزن برابر۴۵۴گرم ) درانگلستان
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٣٣)

بپرس