برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

😉😉😌😌😞😞

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 فروختن ١٣٩٨/١٠/٢١
|

52 روی دست ماندن ١٣٩٨/١٠/٢١
|

53 کابینت ١٣٩٨/١٠/٢١
|

54 قفس ١٣٩٨/١٠/٢١
|

55 پوست موز ١٣٩٨/١٠/٢١
|

56 تصمیم گرفتن ١٣٩٨/١٠/١٩
|

57 وای نه چقدرکثیف ١٣٩٨/١٠/١٩
|

58 کنار،نزدیک
nexto
١٣٩٨/١٠/١٩
|

59 متفاوت،مختلف،ناهمسان ١٣٩٨/١٠/١٩
|

60 faucet ١٣٩٨/١٠/١٩
|

61 او(مونث) ١٣٩٨/١٠/١٩
|

62 دانش اموزان ١٣٩٨/١٠/١٩
|

63 دختر ١٣٩٨/١٠/١٩
|

64 خواب ،خفته ١٣٩٨/١٠/١٩
|

65 the pencil is on the chair ١٣٩٨/١٠/١٩
|

66 ابشار ١٣٩٨/١٠/١٩
|

67 صندلی ١٣٩٨/١٠/١٩
|

68 کاغذ ١٣٩٨/١٠/١٩
|

69 انجام کاری،عمل کردن ١٣٩٨/١٠/١٩
|

70 روبه کاهش ١٣٩٨/١٠/١٨
|

71 دیوار ١٣٩٨/١٠/١٨
|

72 بافت ١٣٩٨/١٠/١٨
|

73 ژاکت بافت ١٣٩٨/١٠/١٦
|

74 su ١٣٩٨/١٠/١٦
|

75 سعی کردن ١٣٩٨/١٠/١٦
|

76 سو ١٣٩٨/١٠/١٦
|

77 تاقچه ١٣٩٨/١٠/١٦
|

78 کنار ١٣٩٨/١٠/١٦
|