برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

😉😉😌😌😞😞

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جوش محل خارش ١٣٩٨/١١/١٨
|

2 آبریزش بینی ١٣٩٨/١١/١٨
|

3 سگ ابی ١٣٩٨/١١/١٨
|

4 بیمار ١٣٩٨/١١/١٨
|

5 عطسه کردن ١٣٩٨/١١/١٨
|

6 اینقدر زیاد ١٣٩٨/١١/١٨
|

7 گلودرد ١٣٩٨/١١/١٨
|

8 گوشی پزشکی ١٣٩٨/١١/١٨
|

9 درد معده و دل درد نیست فقط شکم درد ١٣٩٨/١١/١٨
|

10 دماسنج ١٣٩٨/١١/١٨
|

11 درمانگاه ١٣٩٨/١١/١٥
|

12 پوشیدن یا پوشیده ١٣٩٨/١١/٠٤
|

13 کدام یک ١٣٩٨/١١/٠٤
|

14 شکلات،ابنبات ١٣٩٨/١١/٠٤
|

15 توچه چیزی دوست داری ١٣٩٨/١١/٠٤
|

16 چه چیز ،چه ١٣٩٨/١١/٠٤
|

17 خاک انداز ١٣٩٨/١١/٠٣
|

18 خاک انداز ١٣٩٨/١١/٠٢
|

19 دارد
He has soda pop
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

20 ناراحت،غمگین ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

21 خوب،خیر ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

22 قطار،اموزش دادن ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

23 اوه اوه ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

24 پیر،سالخورده ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

25 near and next to the ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

26 خریدار،مشتری ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

27 فروشنده ها ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

28 انجام دادن عمل کردن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

29 لباس ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

30 جارو ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

31 ایران ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

32 ویژگی،جلوه داشتن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

33 ذرت بوداده، پاپ کورن ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

34 بستنی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

35 ابمیوه یاساندیس ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

36 ذرت بوداده ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

37 نوشابه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

38 علامت خطر ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

39 پاپیون ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

40 سطل زباله ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

41 کراوات ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

42 ادامس ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

43 بادام زمینی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

44 کمک ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

45 باغ وحش ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

46 راحت ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

47 غذاخوردن ١٣٩٨/١٠/٢١
|

48 راه رفتن پشت ١٣٩٨/١٠/٢١
|

49 فروشگاه بزرگ ١٣٩٨/١٠/٢١
|

50 گونه،انواع ١٣٩٨/١٠/٢١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 what
• What will you wear to the party?
• برای مهمونی چی میپوشی؟
١٣٩٨/١٠/٢٣
|