😉😉😌😌😞😞

😉😉😌😌😞😞

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهrash٢٢:٢٥ - ١٣٩٨/١١/١٨جوش محل خارشگزارش
41 | 1
seal٢٢:٢٢ - ١٣٩٨/١١/١٨سگ ابیگزارش
37 | 2
sick٢٢:٢١ - ١٣٩٨/١١/١٨بیمارگزارش
37 | 1
so many٢٢:١٩ - ١٣٩٨/١١/١٨اینقدر زیادگزارش
39 | 0
stomach ache٢٢:١٤ - ١٣٩٨/١١/١٨درد معده و دل درد نیست فقط شکم دردگزارش
39 | 1
clinic١٩:٢٥ - ١٣٩٨/١١/١٥درمانگاهگزارش
25 | 1
wearing٢٣:٣٤ - ١٣٩٨/١١/٠٤پوشیدن یا پوشیدهگزارش
39 | 3
which one٢٣:٣٣ - ١٣٩٨/١١/٠٤کدام یکگزارش
126 | 1
candy١٩:٢٠ - ١٣٩٨/١١/٠٤شکلات، ابنباتگزارش
30 | 1
what do you like١٩:١٤ - ١٣٩٨/١١/٠٤توچه چیزی دوست داریگزارش
108 | 2
what١٨:٤٨ - ١٣٩٨/١١/٠٤چه چیز ، چهگزارش
51 | 2
HAS١٠:٥٨ - ١٣٩٨/١٠/٢٨دارد He has soda popگزارش
78 | 3
SAD٠٠:٢٦ - ١٣٩٨/١٠/٢٨ناراحت، غمگینگزارش
39 | 2
good٠٠:٢٥ - ١٣٩٨/١٠/٢٨خوب، خیرگزارش
41 | 3
train٢٣:٥٦ - ١٣٩٨/١٠/٢٧قطار، اموزش دادنگزارش
37 | 2
uh oh١٨:٤٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٦اوه اوهگزارش
28 | 3
old١٨:٤٢ - ١٣٩٨/١٠/٢٦پیر، سالخوردهگزارش
32 | 4
کنار١٨:٤١ - ١٣٩٨/١٠/٢٦near and next to theگزارش
25 | 2
customer١٨:٣٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٦خریدار، مشتریگزارش
44 | 2
clerks٢٠:٠٩ - ١٣٩٨/١٠/٢٥فروشنده هاگزارش
34 | 4
uniforms١٩:٥٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٥لباسگزارش
28 | 4
lran٢٠:١٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٣ایرانگزارش
37 | 2
feature٢٠:١٢ - ١٣٩٨/١٠/٢٣ویژگی، جلوه داشتنگزارش
32 | 4
popcorn١٩:٠٨ - ١٣٩٨/١٠/٢٣ذرت بوداده، پاپ کورنگزارش
30 | 2
dustbin١٨:٠٩ - ١٣٩٨/١٠/٢٣سطل زبالهگزارش
44 | 1
juice١٨:١٥ - ١٣٩٨/١٠/٢٣ابمیوه یاساندیسگزارش
39 | 3
popcorn١٨:١٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٣ذرت بودادهگزارش
51 | 4
waning١٨:١١ - ١٣٩٨/١٠/٢٣علامت خطرگزارش
23 | 4
tie١٨:٠٩ - ١٣٩٨/١٠/٢٣کراواتگزارش
41 | 3
helping٢١:٠٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٢کمکگزارش
32 | 1
convenience٢٠:٤٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٢راحتگزارش
37 | 2
walking behind٢٠:٥٧ - ١٣٩٨/١٠/٢١راه رفتن پشتگزارش
28 | 1
convenience store٢٠:٥٦ - ١٣٩٨/١٠/٢١فروشگاه بزرگگزارش
41 | 8
kinds٢٠:٣٢ - ١٣٩٨/١٠/٢١گونه، انواعگزارش
55 | 3
sell٢٠:٣٠ - ١٣٩٨/١٠/٢١فروختنگزارش
48 | 2
doing a handstand١٢:١٣ - ١٣٩٨/١٠/٢١روی دست ماندنگزارش
18 | 2
copboard١٢:١١ - ١٣٩٨/١٠/٢١کابینتگزارش
28 | 1
oh no what a mess١٤:٢٦ - ١٣٩٨/١٠/١٩وای نه چقدرکثیفگزارش
23 | 1
near١٣:٥٥ - ١٣٩٨/١٠/١٩کنار، نزدیک nextoگزارش
30 | 1
different١٣:٥٣ - ١٣٩٨/١٠/١٩متفاوت، مختلف، ناهمسانگزارش
30 | 2
شیر اب١٣:٤٩ - ١٣٩٨/١٠/١٩faucetگزارش
53 | 1
chair١٣:٤١ - ١٣٩٨/١٠/١٩the pencil is on the chairگزارش
39 | 4
sleeping١٣:٤٢ - ١٣٩٨/١٠/١٩خواب ، خفتهگزارش
39 | 1
falling١٣:٤١ - ١٣٩٨/١٠/١٩ابشارگزارش
44 | 2
chair١٣:٤٠ - ١٣٩٨/١٠/١٩صندلیگزارش
48 | 4
paper١٣:٣٩ - ١٣٩٨/١٠/١٩کاغذگزارش
46 | 2
doing١٣:٣٠ - ١٣٩٨/١٠/١٩انجام کاری، عمل کردنگزارش
44 | 2
swater٢٠:٢٢ - ١٣٩٨/١٠/١٨بافتگزارش
18 | 1
sweater٢٠:٢٨ - ١٣٩٨/١٠/١٦ژاکت بافتگزارش
34 | 3
اب٢٠:٢١ - ١٣٩٨/١٠/١٦suگزارش
23 | 3

فهرست جمله های ترجمه شدهwhat٢٠:١٧ - ١٣٩٨/١٠/٢٣
• What will you wear to the party?
برای مهمونی چی میپوشی؟
145 | 7