برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی حیدری

مترجم و پژوهشگر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 لوح دیواری ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

2 خالص سازی (فرآوری معدنی) ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

3 ترسیب (شیمی) ١٣٩٨/٠٥/١٨
|