برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Summer girl

Summer girl !People dont understand you....just adjudge you
مردم درکت نمیکنند...فقط قضاوتت میکنن!!!

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ممکن، آسان ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

2 کت و شلوار ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

3 درونی،داخلی،باطنی ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

4 زانو ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

5 دست یافتن ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

6 لباس پشمی ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

7 کیف دستی زنانه ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

8 مجرد ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

9 موقعیت،فرصت ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

10 بهترین ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

11 اعتماد به نفس،اعتماد به خود ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

12 A set of clothes that you whear together ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

13 Acceptable and able to be used ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

14 Accept and able to use ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

15 بلیت رفت و برگشت روزانه ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

16 حمله قلبی ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

17 تنها،کسی که دور ورش خلوته...کسیو نداره که باهاش حرف بزنه ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

18 قلب♥️♥️♥️ ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

19 A city in england ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

20 مجروح،مصدوم،آسیب دیده ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

21 ۲ تا معنی دارد : یک از کار افتادن ...دو ترکیدن بغض ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

22 خدمات ضروری ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

23 برخورد با چیزی ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

24 A bad or dangerous accident ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

25 When planets moves in a circle hole the sun :زمانی که سیاره ها در مدار دایره ای به دور خورشید میچرخند ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

26 Freez up ١٣٩٨/١١/٠٩
|

27 Hang out ١٣٩٨/١١/٠٩
|

28 شانس ١٣٩٨/١٠/١٧
|