حنانه بیانلو

حنانه بیانلو

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهبی توجهی١٤:٤٠ - ١٣٩٨/١١/٢٢بی توجهیگزارش
18 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهignore١٤:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢٢
• Some man whistled at her, but she ignored him and kept walking.
یک مرد به آن خانم سوتی زد، ولی او مرد را نادیده گرفت و به راه رفتن ادامه داد
28 | 6