نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٤٠
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٢٣
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٥٥
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٥٤
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١