برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حامد حيدريان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عمل وصل كردن ١٣٩٧/١١/٠١
|

2 ميانه ١٣٩٧/١١/٠١
|

3 اتصال ١٣٩٧/١١/٠١
|

4 نامنظم ١٣٩٧/١١/٠١
|

5 بطور مماس ١٣٩٧/١١/٠١
|

6 جمع بندي ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

7 ضميمه كردن ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

8 تعادل ١٣٩٧/١٠/١٨
|

9 تقسيم كردن ١٣٩٧/١٠/١٨
|

10 تبديل ١٣٩٧/١٠/١٧
|

11 تغيير ١٣٩٧/١٠/١٧
|

12 يك نگاه ١٣٩٧/١٠/١٧
|

13 صفحات ١٣٩٧/١٠/١٧
|

14 جابجايي ها ١٣٩٧/١٠/١٦
|

15 اين جوابها ١٣٩٧/١٠/١٦
|

16 مدت هاست ١٣٩٧/١٠/١٦
|

17 جسم صلب ١٣٩٧/١٠/١٦
|