حامد بایرامیان

حامد بایرامیان

فهرست جمله های ترجمه شدهgrip٠١:١٢ - ١٣٩٧/٠٨/٠٩
• I felt the grip of his hand on my shoulder.
فشار دستش را روی شانه ام حس کردم
18 | 1