برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی‌رضا فلاح

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تلفیق کردن ١٣٩٩/١٢/١٢
|

2 تلاش متعدد ١٣٩٩/١٢/١٢
|

3 اکنون ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

4 خودکامی ١٣٩٩/١١/٢٤
|

5 بدون نقص ١٣٩٩/١١/٢٣
|

6 زودرنج ١٣٩٩/١١/٢١
|

7 کندذهن ١٣٩٩/١١/٢١
|

8 اعلامیه ١٣٩٩/١١/٢٠
|

9 تمیزکردن و نوازش‌کردن حیوانات (اسب، سگ، گربه و...) با برس مخصوص ١٣٩٩/١١/١٠
|

10 آزمون هنرپیشگی (گویندگی، خوانندگی، بازیگری، رقص و...) ١٣٩٩/١١/٠٨
|