conjugate

/ˌkɑːndʒəˈɡeɪt//ˈkɒndʒʊɡeɪt/

معنی: صرف کردن، در هم امیختن
معانی دیگر: (زبان شناسی) هم ریشه، (ریاضی) مزدوج، (دستور زبان) صرف کردن، جفت، دوقلو، دوگانه، به هم بسته، هم یوغ (bijugate هم می گویند)، (شیمی - اسیدها و بازها) در هم آمیخته، وابسته، توام، مزدوج، (قدیمی) جفت کردن، همبسته کردن، (زیست شیمی) هم یوغ کردن (آمیختن ترکیبات به نحوی که ترکیب حاصله به آسانی مجزا کردنی باشد)

بررسی کلمه

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: conjugates, conjugating, conjugated
• : تعریف: in grammar, to list systematically the inflected forms of (a verb).

- The teacher asked the class to conjugate the verb "be".
[ترجمه نرگس] معلم از کلاس خواست فعل بودن را صرف کنند
|
[ترجمه ترگمان] معلم از کلاس خواست تا فعل را هماهنگ کند
[ترجمه گوگل] معلم از کلاس خواسته است که فعل 'be' را به هم متصل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
(1) تعریف: in grammar, to list systematically the inflected forms of a verb.

(2) تعریف: in biology, to unite or join.
صفت ( adjective )
• : تعریف: of or relating to words having the same derivation.
اسم ( noun )
مشتقات: conjugable (adj.), conjugative (adj.), conjugably (adv.), conjugator (n.)
• : تعریف: in grammar, any one of a group or pair of conjugate words.

جمله های نمونه

1. conjugate angles
زاویه های مزدوج

2. conjugate words
واژه های هم ریشه

3. harmonic conjugate
مزدوج توافقی

4. Please conjugate the English verb "speak".
[ترجمه نرگس] فعل صحبت کردن "اسپیک" را صرف کنید، لطفا".
|
[ترجمه ترگمان]لطفا فعل انگلیسی را تکرار کنید
[ترجمه گوگل]لطفا فعل انگلیسی را 'صحبت کنید' را به هم متصل کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Do you know how to conjugate the verb "seek"?
[ترجمه ترگمان]آیا می دانید چگونه فعل را هماهنگ کنید؟
[ترجمه گوگل]آیا می دانید که چگونه فعل 'جستجو' را به هم متصل کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The trend in cardiovascular mortality with external conjugate was abolished by allowing for head circumference.
[ترجمه ترگمان]روند مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی با مزدوج شدن خارجی با اجازه محیط، ملغی شد
[ترجمه گوگل]روند ایجاد مرگ و میر ناشی از قلب و عروق با conjugate خارجی با اجازه دادن به دور سر لغو شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. In 91% of the records the mother's conjugate diameter was measured in centimetres: we preserved these units.
[ترجمه ترگمان]در ۹۱ % از رکوردها، قطر مزدوج مادر در سانتی متر اندازه گیری شد: ما این واحدها را حفظ کردیم
[ترجمه گوگل]در 91٪ از پرونده ها، قطر کنژوگه مادر در سانتیمتر اندازه گیری شد و ما این واحدها را حفظ کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. This paper presents two kinds of improved preconditioned conjugate gradient method for solution of large sparse symmetric ill-conditioned linear equations in 3D eddy current field analysis.
[ترجمه ترگمان]این مقاله دو نوع روش گرادیان مزدوج اصلاح شده را برای حل معادلات خطی متقارن پراکنده ریز - مشروط در تحلیل میدان جریان گردابی ۳ بعدی ارایه می دهد
[ترجمه گوگل]در این مقاله دو نوع روش اصلاح شده ترجیحی بهبود یافته برای حل معادلات خطی بدبینانه متقارن بزرگ در تحلیل میدان مغناطیسی سه بعدی ارائه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The conjugate ellipsograph is designed according to the characteristics of the main—diametral circle.
[ترجمه ترگمان]The مزدوج با توجه به خصوصیات چرخه اصلی - طراحی شده است
[ترجمه گوگل]الیزوگرافی کنجد با توجه به ویژگی های دایره اصلی قطر طراحی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. N step restart conjugate gradient routine is used to speed up the convergence rate.
[ترجمه ترگمان]برای تسریع سرعت هم گرایی از روتین گرادیان مزدوج استفاده می شود
[ترجمه گوگل]N گام راه اندازی مجدد حالت متحرک شیب برای افزایش سرعت همگرا استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The conjugate with sodium periodate had the higher efficiency of energy transfer than that with glutaraldehyde conjugate.
[ترجمه ترگمان]مزدوج شدن با سدیم periodate بازده بالاتری از انتقال انرژی نسبت به مزدوج شدن با glutaraldehyde داشت
[ترجمه گوگل]کنجد با پریادات سدیم، کارایی بیشتر انتقال انرژی را نسبت به آنکه با کلوژنتیک گلوتارالدئید داشت، به کار برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. When the variance was known and the conjugate prior distribution was normal, a Bayes estimation of loss-function and risk function of logarithmic normal distribution was given.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که واریانس شناخته شده و توزیع قبلی مزدوج نرمال بود، برآورد Bayes از تابع زیان و تابع ریسک توزیع نرمال لگاریتمی به دست آمد
[ترجمه گوگل]هنگامی که واریانس شناخته شده بود و توزیع پیشین کانگادات طبیعی بود، تخمین Bayes از عملکرد از دست دادن و عملکرد ریسک توزیع نرمال منطقی به دست آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. A conjugate gradient iterative procedure was used to solve the algebraic problems arising from those two approximate schemes.
[ترجمه ترگمان]یک روش تکرار گرادیان مزدوج برای حل مشکلات جبری ناشی از این دو طرح تقریبی استفاده شد
[ترجمه گوگل]برای حل مشکلات جبری ناشی از این دو طرح تقریبی، یک روش تکراری متحرک برای تکرار استفاده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The conjugate gradient method was applied in the prior smoothing process of the multigrid iteration procedure to improve the convergence rate.
[ترجمه ترگمان]روش گرادیان مزدوج در فرآیند هموارسازی قبلی فرآیند تکرار multigrid برای بهبود نرخ هم گرایی اعمال شد
[ترجمه گوگل]روش شبیه سازی کانوژنتی در فرایند هماهنگی پیشین تکرار چند مرحله ای برای بهبود نرخ همگرایی استفاده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

صرف کردن (فعل)
decline, have, put on, inflect, conjugate, spend, expend

در هم امیختن (فعل)
immingle, conjugate, interlace, intermix, immix

تخصصی

[عمران و معماری] مزدوج - همیوغ
[زمین شناسی] مزدوج، هم یوغ (درزه ها): به یک سیستم درزه ای گویند که دسته آن مرتبط با تغییرشکلی معمولاً از نوع فشارشی می باشد. نیز، به نهشته های معدنی گویند که ممکن است در چنین درزه هایی تشکیل شوند. مقایسه شود با: مکمل(Cognate). (گسل): به گسل هایی گویند که دارای یک سن مشابه و از یک رخداد تغییرشکلی منشاء گرفته اند.
[ریاضیات] تزویجی، مزدوج
[آب و خاک] مزدوج، مزدوج بودن

به انگلیسی

• give the various inflectional forms of a verb (grammar); unite, join together (as in marriage)
paired, joined in twos; (of words) sharing a common root or source (grammar)

پیشنهاد کاربران

مزدوج
دوگانه
فعل، کاربرد در زبانشناسی

معنی؛ دادن شکلهای گوناگون فعل که گوناگون می شوند بر طبق کَس و شمار و زمان و وجه

ترجمه؛ هانیوختن، بن اکنون؛ هانیوز با واو مجهول
فعل یوختن بازسازی و بازآوری از زبان پارسی باستان است، در پارسی هم معنی ای را که گفته آمد می دهد و هم به معنی؛ به همدیگر با یوغ بستن است.

ریشه شناسی conjugate: از con به معنی بهمدیگر، باهمدیگر و jugare به معنی با یوغ بستن، یوختن

ریشه شناسی هانیوختن؛ از پیشوندِ هان به معنی به همدیگر و ریشهٔ yaok به معنی با یوغ بستن
جفت کردن
تلفیق کردن
bind
صَرفیدن.
conjugate ( زیست‏شناسی )
واژه مصوب: همیوغ
تعریف: هریک از دو یاختۀ به‏هم‏پیوسته در فرایند همیوغی
در زیست:
هَمیوغیدن.
هَمیوغاندن.
ترکیب
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما