برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

.حامدحاجیوند خواجه دستگردی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 لرها یعنی غیرت مرام معرفت ایستادگی صبر
وبختیاریهای عزیز کلانتران وخوانیین لرزبان وبختیاری زبانها ایران زمین
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|