برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

hadis

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گاو نر اخته شده ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

2 چربی خام ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

3 چراگر ی با اسکان ثابت ١٤٠٠/٠١/٣١
|

4 بدون سکونت دائم
١٤٠٠/٠١/٣١
|

5 کوچ نشینی ١٤٠٠/٠١/٣١
|

6 مرتع دست کاشت
١٤٠٠/٠١/٣٠
|

7 علوم دامی: برگ خور ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

8 علوم دامی: جنس بز ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

9 علوم دامی: جنس گوسفند ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

10 علوم دامی: بزسانان ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

11 علوم دامی: چبش, بز نر جایگزین ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

12 کولار، بز ماده جایگزین ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

13 علوم دامی: پرواری ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

14 علوم دامی: گوسفند اخته/بز اخته ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

15 علوم دامی: بز ماده بالغ ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

16 علوم دامی: بز ماده بالغ ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

17 علوم دامی: بز نر بالغ ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

18 بز نر بالغ ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

19 گوشت گاو بدون استخوان ١٣٩٩/١٢/١٣
|

20 [علوم دامی] مخلوط کردن با بزاق دهان ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

21 علوم دامی: دریافت غذا ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

22 اعداد لاتین
١٣٩٩/١٢/٠٣
|