برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

غیاث الدین غیاثی

غیاث الدین غیاثی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ایجاب ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

2 پیش نویس
Life script : پیش نویس زندگی
١٤٠٠/٠١/٢٣
|

3 دق ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

4 تعبیه شده - نهفته ١٣٩٩/١٠/٢١
|

5 [کامپیوتر] حمله به زور ‌‌ ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

6 راحتی، تسهیلات، آسودگی ١٣٩٨/١٢/٢٤
|