برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چنانچه بعنوان عطر بکار رفته باشه مقصود احتمالا عطر بان یا همان روغن معطری که از درختی به همین نام میگیرند ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

2 گاها هنگامی که در اشعار بکار میره به معنای مخفف که تورا، (که ات) ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

3 پهلوان
تهمتن
نیرومند
قهرمان
مبارز
یَل
١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

4 کشید
بیرون آورد
١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

5 برآوردن
بیرون کشیدن
١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

6 همان آهرمن، اهریمن، شیطان، عامل شر
فردوسی جهت نظم و وزن ابیات واژه را اینگونه بیان کرده
مانند بیت:
به گیتی نبودش کسی دشمنا
مگر بد کنش ریم ...
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|