هادی

هادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهunderlying health condition٠٨:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٣شرایط ناسالمگزارش
0 | 0
lifeline٢٣:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/٢١خط نجات در زمان جنگگزارش
2 | 1
respiratory١٨:١١ - ١٣٩٩/٠١/٢٠ماسکگزارش
2 | 10
cheese ball١٥:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/١٢ادم سبک و بی اصالت ( noun )گزارش
0 | 0
spellcraft١٥:٠٤ - ١٣٩٩/٠١/١٢شیوه های جادوگری ، تمرینات جادوگریگزارش
0 | 0
sketchy area٢٢:١٣ - ١٣٩٩/٠١/١١منطقه بدون اشنایی ، منطقه گمگزارش
2 | 1
blackout١٩:١٩ - ١٣٩٩/٠١/١١سانسور کردن خبر ، خاموش شدن شهرگزارش
9 | 1
charge interest٠١:٠١ - ١٣٩٩/٠١/١١پول دیر کرد بهرهگزارش
12 | 0
be up sb street٠٨:٠٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٥مطلوب کسی بودنگزارش
0 | 0
be up your street٠٨:٠٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٥مطلوب کسی بودنگزارش
7 | 0
slate٠٨:٠٤ - ١٣٩٨/١٢/٢٥رنگ زغالیگزارش
5 | 0
outstandingly٠٨:٢٦ - ١٣٩٨/١٢/٠٧بطور فوق العاده و برجستهگزارش
0 | 0
fantastically٠٨:٠٥ - ١٣٩٨/١٢/٠٧بطور فوق العادهگزارش
14 | 1
signer١٧:٢٤ - ١٣٩٨/١١/٢٧کسی که با زبان اشاره حرف میزندگزارش
39 | 0
tutorial٠٦:٥٢ - ١٣٩٨/١١/٢٧جلسه مشاوره تحصیلیگزارش
9 | 1
revise١١:٠٤ - ١٣٩٨/١١/٢٣برای امتحان خواندنگزارش
37 | 1
team up٢١:٤٣ - ١٣٩٨/١١/٢٢متحد شدنگزارش
28 | 1
transplant٢٢:٤٧ - ١٣٩٨/١١/١٦پیوند زدن ( درخت ، اعضای انسان )گزارش
14 | 1
propagate٢٢:٤٦ - ١٣٩٨/١١/١٦قلمه زدنگزارش
12 | 1
putty١٤:٤٥ - ١٣٩٨/١١/١٥ساق پا بند که در قدیم استفاده میشدگزارش
2 | 1
ensconced١٢:٤٢ - ١٣٩٨/١١/١٣مستقر شده ، پناه داده شدهگزارش
7 | 1
practice٢٣:٥٨ - ١٣٩٨/١١/١٠ویزیت بیماران His practice improved ویزیت بیماران بیشتر شدگزارش
16 | 2
serving٢١:٤٧ - ١٣٩٨/١١/٠٨سهمگزارش
9 | 2
economic rout١٩:٠١ - ١٣٩٨/١١/٠٤بی نظمی اقتصادیگزارش
0 | 1
subprime crisis١٨:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٠٤بحران وامگزارش
2 | 1
lay off١٨:٥١ - ١٣٩٨/١١/٠٤اخراجی ( از کار به علت بحران اقتصادی )گزارش
16 | 1
twin track١٨:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٠٤همزمان ، دوسویگزارش
0 | 1
overindulgent٠٩:١٩ - ١٣٩٨/١١/٠٣بیش از حد لوس کننده ، خیلی پررو کننده Overindulgent parents پدرومادر لوس کنندهگزارش
48 | 1
abstract٠٩:٠٧ - ١٣٩٨/١١/٠٣مجازیگزارش
12 | 1
smell off١٧:٤٨ - ١٣٩٨/١١/٠١بوی غیر قابل استفاده دادنگزارش
23 | 0
acquire taste١٧:٢٨ - ١٣٩٨/١١/٠١طعمی که در اولین استفاده بد ولی به مرور زمان خیلی خاص و دلچسب میباشد مثل طعم زیتونگزارش
2 | 0