تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

فعل slice در آشپزی معنای برش زدن و حلقه کردن می دهد.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

فعل dice در آشپزی معنای نگینی خرد کردن می دهد.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

فعل chop در آشپزی معنای خرد کردن و ریز کردن می دهد.