هادی شایقی

هادی شایقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهroyalist١٦:١٩ - ١٣٩٩/٠١/٢٣سلطنت طلبانهگزارش
0 | 1
prove٢٢:٢٢ - ١٣٩٩/٠١/١٨برآوردنگزارش
12 | 0
greet١٠:٥٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٥استقبال کردنگزارش
28 | 1
put out١٠:٢٣ - ١٣٩٨/٠٩/١٤دراز کزدن put out his handگزارش
34 | 1
over١٨:٥٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٦دربارهٔگزارش
18 | 1