حسن موسوی

حسن موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهspring contact١٤:٤٢ - ١٤٠٠/٠٩/١٢اتصال فنری رله یا سوییچ نصب شده روی فنری که معمولاً از جنس برنز فسفری استگزارش
0 | 0
earpiece١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٢در گوشی موبایل به آنجایی که صدای مخاطب را از آن می شنوید گفته می شود. چون در زبان فارسی معادلی ندارد، می توان آن را به بلندگو ترجمه کرد. ( هرچند با ب ... گزارش
0 | 0
securing٠٦:٥٢ - ١٤٠٠/٠٩/١٢نگهدارندهگزارش
0 | 0
ins and outs١١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٩/١٠نکاتی در مورد . . .گزارش
0 | 0
going forward١٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٩/١٠بعد از آنگزارش
0 | 0
include١١:١٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٩شرکت دادنگزارش
0 | 0
nothing else going on١١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٩بدون هیچ حضور دیگریگزارش
0 | 0
what it is٢١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٨چیستی آنگزارش
0 | 0
in the spirit of٢٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠٨- به منظور . . . - با هدف . . . - در جهت . . .گزارش
0 | 0
think aloud١٨:٠٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠٨با صدای بلند فکر کردنگزارش
0 | 0
on it١٤:٤٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٨در جریان بودن ( در جریان هستم / در جریان هستید )گزارش
0 | 0
reflective١١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٧- اندیشمند - فکور - اهل غور و تفکرگزارش
0 | 0
scenario١٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٩/٠٧- وضعیت ( احتمالی ) - حالت ( احتمالی )گزارش
0 | 0
active listening١٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٩/٠٧- گوش دادن مؤثر - گوش دادن واقعیگزارش
0 | 0
that way٠٩:٥٩ - ١٤٠٠/٠٩/٠٧- به همان صورت - به همان صورتی که هستگزارش
0 | 0
calmer٠٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣- آرامش بخش - ساکت کننده - دعوت کننده به آرامشگزارش
0 | 0
carry on٠٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣کار خود را پیش بردنگزارش
2 | 0
minor change١٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠٢تغییر جزئیگزارش
0 | 0
raising١٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٢مطرح کردنگزارش
0 | 0
unconfident١٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠٩/٠٢- عدم اعتماد به نفس - نامطمئنیگزارش
0 | 0
in line٠٤:١٧ - ١٤٠٠/٠٩/٠٢مطابقتگزارش
0 | 0
superpower٠٤:٠٧ - ١٤٠٠/٠٩/٠٢توانمندی بارزگزارش
0 | 0
ask٠٣:٤٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠٢- مطرح کردن - طرح کردنگزارش
2 | 0
revisit٠٣:٢٨ - ١٤٠٠/٠٩/٠٢تجدید کردنگزارش
0 | 0
reciprocity٠٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٢رفتار متقابلگزارش
0 | 0
pull tab٠١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢٤زبانه کششیگزارش
0 | 0
push٢٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢٣کنار زدنگزارش
0 | 0
taptic engine٢٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢٣- موتور ویبره ( در گوشی های موبایل )گزارش
0 | 0
like new١٥:٥٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢٣- مانند روز اول - در حد نوگزارش
0 | 0
tweezers٠٣:٢٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢٣پنس ( ازاری شبیه موچین که در تعمیرات الکترونیکی استفاده می شود )گزارش
0 | 0
ambient٠٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢٣محیطی ( ambient light = نور محیطی )گزارش
0 | 0
two pronged١٥:٥٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٩- دوجانبه - دوطرفهگزارش
0 | 0
mutual knowledge١٤:١٤ - ١٤٠٠/٠٨/١٩شناخت دوطرفهگزارش
0 | 0
check in١٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٨/١٩حضور و غیابگزارش
2 | 1
transition١٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٨/١٩تغییر وضعیتگزارش
0 | 0
distractions١٢:٤٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٩- عوامل حواس پرتی ( وقتی بدون s جمع باشد به معنی حواس پرتی است اما وقتی s جمع داشته باشد باید عوامل حواس پرتی ترجمه شود )گزارش
0 | 0
professionalism١٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٩رفتار حرفه ایگزارش
2 | 0
enabling١٦:١١ - ١٤٠٠/٠٨/١٦امکانپذیر کردنگزارش
0 | 0
cagr١١:٣١ - ١٤٠٠/٠٨/١٦نرخ رشد مرکب سالانه ( مخفف Compound Annual Growth Rate است )گزارش
2 | 0
compound annual growth rate١١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٦نرخ رشد مرکب سالانه ( مخفف آن CAGR است )گزارش
0 | 0
arrived١١:٠١ - ١٤٠٠/٠٨/١٦- فرارسیده - فرارسیدنگزارش
0 | 0
dot١٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٦نقطه ایگزارش
0 | 0
plug and play٠٥:٤٣ - ١٤٠٠/٠٨/١٥- نصب کن و استفاده کن - به راحتی نصب کن و استفاده کن - فقط نصب کن و استفاده کن - کافیست فقط نصب کنی و استفاده کنیگزارش
0 | 0
silos١٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٨/١٤محدودیت هاگزارش
0 | 0
over time٠٨:٥٦ - ١٤٠٠/٠٨/١٤در درازمدتگزارش
2 | 0
numbers١٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٨/١٢محاسباتگزارش
0 | 0
unattached٠٤:٠٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٢غیروابستهگزارش
0 | 0
get it٠٨:٤٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧- دریافت آن - داشتن آنگزارش
2 | 1
elder customers٠٤:٢٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧مشتریان قدیمی تر / مشتریان باسابقه ترگزارش
0 | 0
elder٠٤:٢٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧- قدیمی تر - باسابقه تر ( elder customers = مشتریان قدیمی تر/باسابقه تر )گزارش
5 | 0