برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا سلیمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نامگذاری لب‌های بزرگ واژن یا لابیا ماژور بر اساس شباهت با سم شتر ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

2 غد و یک دنده ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

3 چرم
چرمی
١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

4 باسن ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

5 حساب کردن ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

6 رود فرات ١٣٩٧/١٢/١٠
|

7 تفت دادن ١٣٩٧/١٢/١٠
|

8 Euphrates ١٣٩٧/١١/١٨
|

9 باوفا ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

10 خنگ ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 cervix
• When a woman is in labour, her cervix opens up to allow the baby to be born.
• زمانی که زن در حال زایمان است دهانه‌ی رحم او باز می‌شود تا به کودک اجازه‌ی تولد بدهد
١٣٩٨/٠٢/١٦
|