جوادقیاسوند

جوادقیاسوند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهتبه کار٠٠:٥٥ - ١٣٩٨/٠٧/١٣اشرارگزارش
30 | 1
از رشته های المپیکی که به تمرکز نیاز دارد٠٠:٥٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٣تیراندازی با کمانگزارش
16 | 0
چهره نما٠٠:٤٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٣آینهگزارش
30 | 1
از دیگران به زشتی یاد کردن٠٠:٤٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٣بدگوییگزارش
7 | 0
اشغال کردن٢٢:٣٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٢تصرفگزارش
23 | 1
جانشین او٢١:٥٩ - ١٣٩٨/٠٧/١٢ویگزارش
9 | 0
اشنایی٢٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠٧/١٢معارفهگزارش
9 | 1
ناشی و بی تجربه٢١:٥٩ - ١٣٩٨/٠٧/١٢نوکارگزارش
7 | 0
انواع تفنگ شکاری٠٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٢یک لول . دولولگزارش
7 | 0
به هیچ وجه٠٢:٢٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٢اصلاگزارش
37 | 1
معادل فارسی اباژور٠١:٢٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٢نورتاب . سایه بانگزارش
16 | 0
شهری در استا ن کرمان٢٠:٥٥ - ١٣٩٨/٠٧/١١رابرگزارش
23 | 1
از اعمال حجاج بین صفا و مروه١٧:٣٠ - ١٣٩٨/٠٧/١١هرولهگزارش
14 | 0
سرنوشته١٧:٢٨ - ١٣٩٨/٠٧/١١عنوان گزارش
34 | 0
رفت و امد١٧:٠٣ - ١٣٩٨/٠٧/١١امد و شدگزارش
9 | 1
اثر چشم نواز از استاد فرشچیان٢٢:١٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠٦پنجمین های افرینشگزارش
7 | 0
پرهیزکاری٢٢:١٠ - ١٣٩٨/٠٧/٠٦ورعگزارش
9 | 1
خوردنی صبحانه٢٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠٦مرباگزارش
7 | 0
کمیتی که اندازه ان با یک عدد حقیقی بیان میشود٢٣:٣٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥اسکالرگزارش
60 | 0