جوادقیاسوند

جوادقیاسوند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهاز شهرهای یزد٠١:٠٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٦ابرکوهگزارش
2 | 1
قسمتی ا ز معده گوسفند٠١:٠٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٦شیردانگزارش
2 | 1
رئیس طایفه٠١:٠٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٦شیخگزارش
2 | 0
رودی در کشور قزاقستان٠٠:٥٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٦سیردریاگزارش
7 | 0
حرف تردید٠٠:٥٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٦یاگزارش
2 | 1
سرپرست٠٠:٤٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٦رئیسگزارش
5 | 1
برنج خرد شده٠٢:٠٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٥نیم دانهگزارش
2 | 1
گردنکشی کردن١٩:٣٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٤استکبارگزارش
12 | 0
دهان بند١٩:٢٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٤فدامگزارش
5 | 0
از اثرهای معروف ارزقی هروی١٢:٥٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٤سندبادنامهگزارش
25 | 0
جور١٢:٥٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٤ستمگزارش
25 | 1
ا زنقاشان نامی ا یران١٢:٤٩ - ١٣٩٨/٠٧/١٤صادق بیرانیگزارش
44 | 0
اعتراف کردن١٢:٢٩ - ١٣٩٨/٠٧/١٤اقرارگزارش
5 | 1
گم٠٢:٣٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٤ناپیداگزارش
16 | 0
رودی جاری در کردستان و اذربایجان غربی٠٢:١١ - ١٣٩٨/٠٧/١٤زرینه رودگزارش
12 | 0
ازاد و رها٠١:٥٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٤وارستهگزارش
9 | 1
کنایه از فرد تنومند و قوی٠١:٤٩ - ١٣٩٨/٠٧/١٤چهارشانهگزارش
7 | 1
ازا نواع خط٠١:٤٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٤سریانیگزارش
16 | 0
ازاد و اراسته٠١:٤٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٤رهاگزارش
5 | 0
پول حرام٠١:٣٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٤رباگزارش
5 | 0
مسکن٠١:٣٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٤آرام بخشگزارش
14 | 1
انسجام٢٠:١١ - ١٣٩٨/٠٧/١٣هماهنگگزارش
53 | 1
زنبورعسل٢٠:١٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٣انگگزارش
16 | 2
ا زا ثرهای معروف ناصر خسرو٢٠:٠٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٣سفرنامهگزارش
9 | 0
فرشته موکل بر زمین١٩:٢٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٣زامیادگزارش
9 | 0
زمین خشک و بایر١٩:٢٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٣مواتگزارش
9 | 0
مایوس و دلسرد١٩:٢٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٣نومیدگزارش
5 | 0
معمولا هیچ کاره ا ست١٩:٢١ - ١٣٩٨/٠٧/١٣همکارهگزارش
12 | 0
وضعیت سخت١٩:١٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٣وخیمگزارش
5 | 0
شهر خربزه١٩:٠٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٣ورامینگزارش
7 | 0
شلیل١٩:٠٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٣تالانکگزارش
16 | 1
مشتاق١٨:٥٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٣آرزومندگزارش
23 | 1
شهر فراری١٨:٥٥ - ١٣٩٨/٠٧/١٣رمگزارش
5 | 0
محتاج١٨:٥٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٣نیازمندگزارش
28 | 1
شهری در خراسان قدیم١٨:٥٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٣مرو - سمرقند - بخارا - هرات - قندهارگزارش
7 | 1
قطب مثبت جریان برق١٨:٥١ - ١٣٩٨/٠٧/١٣اندگزارش
12 | 0
کشیدن بعد از قهر١٨:٤٩ - ١٣٩٨/٠٧/١٣منتگزارش
5 | 0
واحد سطح١٧:٣٩ - ١٣٩٨/٠٧/١٣ارگزارش
25 | 1
مرکب دان١٧:٣٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٣دواتگزارش
7 | 0
اسلحه کوچک١٧:٣٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٣هفت تیرگزارش
7 | 0
از اوراق بها دار٠٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٣تمبرگزارش
5 | 1
پارچه ای با خاصیت ارتجاعی٠٢:٣٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٣کشبافگزارش
16 | 0
رومان مشهوری از ارنست همینگو٠٢:٣٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٣تپه های سبز آفریقاگزارش
5 | 0
واضع و قابل شنیدن٠٢:٢٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٣رساگزارش
5 | 0
نوبت بازی٠٢:٢٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٣داوگزارش
16 | 0
دستگاه نهویه مطبوع مرکزی٠٢:٢٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٣هواسازگزارش
5 | 0
گوشه ای از اواز ابوعطا٠٢:١٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٣رامکلیگزارش
23 | 0
قیاسوند٠١:٠٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٣از ایلات پهلوی ایران . فرزندان قیاس در عراق القیسی به زبان لری ( لکی . فیلی . بختیاری ) و عربی تکلم میکنند از لوشان و قزوین تا لرستان و ایلام وهم ... گزارش
12 | 1
گوریا٠٠:٥٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٣در زبان محلی لرستان به تالاب یا مرداب گفته میشودگزارش
9 | 0
بهتان٠٠:٥٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٣افتراگزارش
9 | 1