جوادقیاسوند

جوادقیاسوند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهبر اثر اضطراب و دلشوره رنج بسیار بردن٠١:٠٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٩مردن و زنده شدنگزارش
18 | 0
غار کوگان٢٣:٣٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٨اولین جایی که اریو برزن راه را بر اسکندر مقدونی بست و مقاومت کرد در این غار بود .گزارش
2 | 0
امام زاده شاهزاده احمد٢٣:٣١ - ١٣٩٨/٠٧/١٨مقبره امام زاده حضرت احمد ابن موسی ( ع ) شاهچراغ برادر امام رضا ( ع ) که در شهر بیدروه ما بین شهر اندیمشک و پلدختر واقع است . بدن مبارک حضرت در این ... گزارش
2 | 1
کلماکره٢٣:٢٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٨غار باستانی در شمال غربی شهر پلدختر . شیشمین گنجینه بزرگ دنیا در این غار پیدا شد . این غار در سال 68 اتفاقی توسط یک شکارچی پیدا شد . تما م گنجینه ه ... گزارش
2 | 0
مله کوه٢٣:٢٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٨کوهی در شمال شهر پلدخترگزارش
2 | 0
شو مه هی٢٣:٢٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٨شبی که ماه کامل استگزارش
2 | 0
صایقه٢٣:١٩ - ١٣٩٨/٠٧/١٨شب سرد زمستان بعد از بارش برف هنگامی که ماه بیرون است . ( لری ) سرمای شدیدگزارش
5 | 0
دار٢٣:١٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٨درخت ( لری )گزارش
12 | 2
دله٢٣:١٥ - ١٣٩٨/٠٧/١٨سگ ماده ای که تازه زایمان کرده . ( لری ) نوعی راسوی کوچکگزارش
21 | 1
پل دختر٢٣:١١ - ١٣٩٨/٠٧/١٨پل آناهیتا بر روی رودخانه کشکان . بنای اولیه دوره ساسانیان بعد از اسلام بارها مرمت شده است . محلی به آن پل دختر میگویندگزارش
2 | 0
پاپیل٢٣:٠٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٨نام محلی شهر پلدخترگزارش
7 | 0
شیخ مکان٢٣:٠٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٨برگرفته از نام شیخ محمد خان قیاسوند ( شیخ مخو ) حاکم لرستان پبشکوه در زمان زندیهگزارش
2 | 0
شیخ مخو٢٣:٠٥ - ١٣٩٨/٠٧/١٨شیخ مکان - شیخ ماخو :نام روستایی باستانی در لرستان پشتکوه ( ایلام )گزارش
2 | 0
خرولیی٢٣:٠٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٨کره الاغگزارش
2 | 0
وراز٢٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٨گرازگزارش
5 | 1
ژه ژوو٢٣:٠٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٨جوجه جوجه تیغی ( زبان لری )گزارش
2 | 0
لیله٢٣:٠١ - ١٣٩٨/٠٧/١٨توله گراز ( زبان لری )گزارش
2 | 0
چوله٢٣:٠٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٨در زبان لری خارپشت بزرگگزارش
9 | 0
دالکه٢٢:٥٩ - ١٣٩٨/٠٧/١٨دالکه در زبان لکی مادرگزارش
21 | 1
مادر وطنی٢٢:٥٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٨مامگزارش
2 | 0
فرد بی اراده و بدونه قدرت تصمیم گیری٢٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٨مترسک سر جالیزگزارش
21 | 1
کلیسای تاریخی اصفهان١٢:٤٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٨وانکگزارش
5 | 0
تمارزو٠٠:١٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٨در زبان لری آرزوگزارش
9 | 0
روزگار٠٢:٥٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٧دهرگزارش
25 | 1
پیر٠٢:٥١ - ١٣٩٨/٠٧/١٧سالمندگزارش
14 | 1
مردان سیاسی٢٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٦رجالگزارش
16 | 0
خاک نرم٢٢:٢٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٦گردگزارش
9 | 1
چرب زبان٢٢:١٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٦مداهنهگزارش
5 | 0
بی مورد١٨:٢٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٦نابجاگزارش
5 | 1
اندیشمند١٨:١٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٦فکورگزارش
7 | 0
متاع١٨:١٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٦کالاگزارش
16 | 1
ماده ای طبیعی که از ذغال سنگ میگیرند٠٢:١٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٦امونیاکگزارش
5 | 0
امی٠٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٦بیسوادگزارش
7 | 1
مثل یکدیگر٠٢:٠٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٦همانندگزارش
2 | 0
از اثار سهراب سپهری٠٢:٠١ - ١٣٩٨/٠٧/١٦هشت کتابگزارش
0 | 0
از اثار محمود دولت ابادی٠٢:٠٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٦کلیدرگزارش
5 | 0
فشارسنج٠١:٥٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٦بارومترگزارش
5 | 0
متنفر٠١:٥٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٦بیزارگزارش
9 | 0
حرف استثناء٠١:٤٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٦الاگزارش
7 | 0
نغمه خواب٠١:٤٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٦لالاگزارش
5 | 0
ا دویه هندی٠١:٢٥ - ١٣٩٨/٠٧/١٦کاریگزارش
2 | 0
از کو ههای مهم کشور٠١:٢٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٦پشتکوه پیشکوه اشترانکوه کبیرکوه محله کوه مخمل کوه اسپی کوه سپیدکوه گزارش
9 | 1
پایتخت کنیا٠١:٢٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٦نایروبیگزارش
12 | 1
ا ز شهرهای زنجان٠١:١٩ - ١٣٩٨/٠٧/١٦خرمدرهگزارش
5 | 1
موجودات٠١:١٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٦کائناتگزارش
21 | 1
حیله گر حافظ٠١:١٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٦رند - رایگزارش
5 | 0
ا ز شهرهای ا ستان فارس٠١:١٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٦ارسنجانگزارش
5 | 1
نیمکت مبلی٠١:١٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٦کاناپهگزارش
5 | 1
عطر مایه٠١:٠٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٦اسانسگزارش
7 | 0
شهر مسلمان نشین هندوستان٠١:٠٥ - ١٣٩٨/٠٧/١٦حیدرآبادگزارش
14 | 1