برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نسرین زارع

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی با 8 سال سابقه ترجمه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کیفر، جزا، مجازات ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

2 پیش فرض
قراردادی
١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

3 صادر کننده حکم ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

4 آزاد شدن، از زندان در آمدن، از بیمارستان مرخص شدن
متضاد کلمه incarcernation می باشد.
١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

5 محصور ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

6 دگرگونی
تحلیل
اگر other به عنوان فعل استفاده شود معنی تحلیل کردن می دهد
١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

7 عدم تایید
تصدیق نشدن
١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

8 ناشکیبایی
کم تحمل
١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

9 پیشامدرن ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

10 بی احساس ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

11 شیطان صفتی
دیو صفتی
شیطانی کردن
١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

12 discretionary decisions
تصمیات مصلحتی
١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

13 پدر سالاری ١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

14 مجازات ١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

15 درگیری
درگیر بودن
١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

16 ابزاری ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

17 شمول، جهانگیری، فراگیری ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

18 جزایی ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

19 خود توانای ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

20 نوبت گیری در گفتگو ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

21 دغدغه فکری ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

22 تحت الشعاع قرار دادن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

23 فقدان
فقر
١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

24 کف گرگی زدن
١٣٩٧/٠٨/٢٠
|