قاسم طالبی

قاسم طالبی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهincreasingly١٤:٠٧ - ١٣٩٩/٠٧/٢٤هر لحظه بیشتر و بیشترگزارش
9 | 1
as time went by١٤:٠٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٤رفته رفتهگزارش
14 | 0
reception area١٤:٠٢ - ١٣٩٩/٠٧/٢٤اسم مرکبی است که در بریتانیا استفاده میشود و به معنای سالن انتظار یا محدوده انتظار معنی میدهد. در هتل ها و بیمارستانها و سایر مکان های دیگر که این چن ... گزارش
7 | 0
happily ever after١٦:٤٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٥به خوبی به پایان رساندن چیزی.گزارش
16 | 1
ghostbuster١٥:٢٣ - ١٣٩٨/٠١/١٥جن گیر ، روح گیر، کسی که ادعا می کند می تواند شما را از شر اجنه و ارواح برهاند.گزارش
12 | 0
suit up١٣:٤١ - ١٣٩٨/٠١/١٥کت و شلوار پوشیدن یا هر لباس دیگری که با هم ست باشند و نیاز باشد که با هم پوشیده شوند همانند شرت و پیراهن ورزشی.گزارش
14 | 0
stay up١٣:٠١ - ١٣٩٨/٠١/٠٩بیشتر از حد معمول بیدار ماندن.گزارش
34 | 2
move off١٨:٣٣ - ١٣٩٧/١٢/٢٥این یک فعل عبارتی جدا نشدنی می باشد به معنای تغییر دادن یک چیز یا یک کار با یک چیز یا کار دیگر. برای مثال جابه جا کردن خانه ای به خانه ی دیگرگزارش
16 | 1
in the hands of١٨:٢٧ - ١٣٩٧/١٢/٢٥1 - به عهده 2 - در دستگزارش
7 | 0
powerpoint١٤:٤٠ - ١٣٩٧/١٢/٢٣منظور بریتیش ها همون پریز هس که توی اون دو شاخه یا سه شاخه و یا هر چیز دیگه ای قرار میگیره.گزارش
23 | 1
give it your best effort١٢:١٢ - ١٣٩٧/٠٣/٠٣با جان و دل تلاش کردنگزارش
7 | 0
by whole heartedly١٢:١٢ - ١٣٩٧/٠٣/٠٣با تمام وجودگزارش
2 | 0
to have to do with١٣:٤٦ - ١٣٩٧/٠٢/٢٢ارتباط داشتن با چیزی - رابطه داشتن با کسی یا چیزیگزارش
5 | 0
get in touch with١٣:٤٤ - ١٣٩٧/٠٢/٢٢در ارتباط بودنگزارش
69 | 2
sooner or later١٠:٠٨ - ١٣٩٦/١٢/٢٩دیر یا زود، سرانجام، بعد از مدتیگزارش
18 | 1