حمیده گوُک

حمیده گوُک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهinterchangeable tools٠٠:٣٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٧ابزارهای تعویضیگزارش
0 | 0
endless belts٠٠:٣٦ - ١٣٩٧/٠٥/٢٧تسمه های بدون انتهاگزارش
0 | 0
box shape tubes٠٠:١١ - ١٣٩٧/٠٥/٢٧لوله های با مقطع چهارگوشگزارش
0 | 0
reactive oxygen species١٤:٣٢ - ١٣٩٧/٠٤/٢٣گونه های فعال اکسیژنگزارش
9 | 1
hosmer lemeshow goodness of fit١٦:٣٨ - ١٣٩٧/٠٤/١١آماره نکویی برازش هوسمر - لمشوگزارش
2 | 0
masculinity١٦:٣٤ - ١٣٩٧/٠٤/١١مردگراییگزارش
21 | 1
masculinity versus feminity١٦:٣٤ - ١٣٩٧/٠٤/١١مردگرایی در مقابل زن گراییگزارش
0 | 0
work related values١٦:٣٣ - ١٣٩٧/٠٤/١١ارزش های مرتبط با کارگزارش
0 | 0
individualism versus collectivism١٦:٣٢ - ١٣٩٧/٠٤/١١فردگرایی در مقابل جمع گراییگزارش
0 | 0
uncertainty avoidance١٦:٣١ - ١٣٩٧/٠٤/١١اجتناب از عدم اطمینان و بلاتکلیفیگزارش
0 | 1
investor sentiment١٤:٤٢ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥احساسات سرمایه گذارانگزارش
0 | 0
non fundamental information١٤:٤١ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥اطلاعات غیربنیادیگزارش
0 | 0
noise trader model١٤:٣٩ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥مدل معامله گر اخلالیگزارش
2 | 0
pool data١٤:٣١ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥داده های ترکیبیگزارش
2 | 0
variance inflation factor١٤:٢٧ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥عامل تورم واریانسگزارش
2 | 0
self interest hypothesis١٤:٢٣ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥فرضیه نفع شخصیگزارش
0 | 0
future earnings response coefficient١٤:١٦ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥ضریب واکنش سودهای آتیگزارش
0 | 1
earnings response cofficient١٤:١٤ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥ضریب تغییر سودگزارش
0 | 0
signaling theory١٤:١٠ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥تئوری علامت دهیگزارش
2 | 0
partial adjustment model١٤:٠٩ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥مدل نیمه تعدیل شدهگزارش
0 | 0
abnormal accruals١٤:٠١ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥اقلام تعهدی غیرعادیگزارش
5 | 0
value based management١٤:٠٠ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥مدیریت بر مبنای ارزشگزارش
0 | 0
informational cascade١٣:٥٥ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥آبشار اطلاعاتیگزارش
0 | 0
kolmogrov smirnov test٢١:٢٩ - ١٣٩٧/٠٤/٠٤آزمون کولموگوروف - اسمیرنوفگزارش
0 | 0
percentage of common shares held by٢١:٢٤ - ١٣٩٧/٠٤/٠٤درصد سهام عادی در اختیارگزارش
0 | 0
active monitoring hypothesis٢١:٢٠ - ١٣٩٧/٠٤/٠٤فرضیه نظارت فعالگزارش
0 | 0
private benefits hypothesis٢١:١٩ - ١٣٩٧/٠٤/٠٤فرضیه منافع شخصیگزارش
0 | 0
the air was thin٠٦:٠٨ - ١٣٩٧/٠٤/٠٤هوا ملایم بود.گزارش
2 | 0