الی حسینی وند

الی حسینی وند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهworkers٢٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧حقوق کارگرانگزارش
0 | 0
fierce competition١٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧رقابت شدیدگزارش
5 | 0
sustainable egergy١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤انرژی تجدیدپذیر ( انرژی که ازمنابع طبیعی مثل اب، باد، خورشید، . . . تولیدمیشهگزارش
0 | 0
energy efficiency١٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤بهینه سازی انرژیگزارش
2 | 0
relevance١١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠٢Relevance of:اهمیتِ. . . .گزارش
2 | 0
friendly get together١٥:٣٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠١دورهمی دوستانهگزارش
0 | 0
put at risk١٨:٠٠ - ١٤٠٠/٠٦/٣١به خطرانداختن، درمعرض خطرقراردادنگزارش
2 | 0
rip١٣:٥٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦کپی کردن ( عکس، صدا، اهنگی، . . . ) برروی کامپیوترخود ( ازجایی )گزارش
5 | 0
lighten atmosphere٢٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣شادترشدن جوگزارش
0 | 0
freedom fighter٢٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٩مبارز ازادی، ازادیخواه.گزارش
5 | 0
podoces pleskei١٩:١٢ - ١٣٩٩/٠٥/١٨زاغ بور، پرنده ملی ایران، که فقط در ایران وجوددارد. گزارش
2 | 0
oasis١٦:٢٧ - ١٣٩٩/٠٤/٣١جای دنج، پناهگاه، مایه دل خوشی.گزارش
5 | 1
i do not mind١٣:٤٤ - ١٣٩٩/٠٤/٣١برایم مهم نیستگزارش
2 | 0
governmental authorities١٩:٣٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٨مقامات حکومتیگزارش
0 | 0
ploy١٥:٣٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٦حقه، کلک، ترفندگزارش
18 | 0
open university١١:٥١ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤دانشگاه مجازیگزارش
2 | 0
premium rate١٠:٤٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤نرخ حق بیمهگزارش
0 | 0
natural furies١٧:٠١ - ١٣٩٩/٠٤/١٧خشم طبیعتگزارش
0 | 0
fairly strong١٣:٣٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧واقعاقوی، نسبتاقویگزارش
0 | 0
clause١٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٤جمله وار هایی که دارای فاعل وفعل هستندولی بتنهایی جمله کامل نیستندوبه جمله مستقل قبل خودوابسته اند.گزارش
55 | 1
transaction١٧:٠٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٠تراکنش مالیگزارش
41 | 0
notable figures٢٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٩شخصیت های برجستهگزارش
0 | 0
dairy food٢٢:٥٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٩غذای روزانهگزارش
2 | 1
dairy breed٢٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٩گاوشیردهگزارش
0 | 0
aim at١٨:٠٧ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠متمرکزبر. . .گزارش
9 | 0
anecdotal١٧:١٠ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠روایی، اثبات نشده، به نقل ازگذشتگان، بدون دلیل وسند.گزارش
34 | 0
turn into١٧:٢٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٨روی اوردن به. . . گزارش
18 | 1
sheer number٠٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣تعداد معینیگزارش
0 | 0
day care٢٠:٣٥ - ١٣٩٨/١١/٠١مرکزنگهداری ازسالمندان، مهدکودک.گزارش
14 | 0