workers

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. workers are paid hourly for their labor
به کارگران برای کارشان ساعتی مزد می دهند.

2. workers banked the cut timber near
کارگران الوار بریده شده را در نزدیکی ایستگاه کامیون ها تلنبار کردند.

3. workers congregated in small groups
کارگران به صورت گروه های کوچکی گرد آمدند.

4. workers demonstrated in front of the parliament
کارگران جلوی مجلس تظاهرات به راه انداختند.

5. workers of the world unite; you have nothing to lose but your chains!
کارگران جهان متحد شوید; شما چیزی ندارید که از دست بدهید به جز زنجیرهایتان !

6. workers received their wages
کارگران مزد خود را دریافت کردند.

7. workers rigged up a christmas tree in front of the town hall
کارگران یک درخت کریسمس بزرگ جلو شهرداری برپا کردند.

8. workers soldiering on the job
کارگرانی که در کار تنبلی می کنند

9. workers that have been displaced by computers
کارگرانی که به خاطر کامپیوتر کار و زندگی خود را از دست داده اند

10. workers tried to mob him but the police came to his rescue
کارگران کوشیدند بر سرش بریزند ولی پلیس به دادش رسید.

11. workers wear protective glasses
کارگران عینک های ایمنی می زنند.

12. workers were pressured to take part in the parade
به کارگران فشار آوردند که در رژه شرکت کنند.

13. workers who are crying out for employment
کارگرانی که مصرا خواهان کار هستند

14. workers who toiled in coal mines from morning to evening
کارگرانی که در کان زغالسنگ صبح تا شب زحمت می کشیدند

15. workers who were enslaved by poverty and ignorance
کارگرانی که در بند فقر و جهالت بودند

16. chinese workers spoke pidgin english
کارگران چینی به انگلیسی پی جین تکلم می کردند.

17. emigrant workers
کارگران مهاجر

18. faceless workers made sacrifices and their managers received medals
کارگران ناشناخته فداکاری کردند و مدیرانشان مدال گرفتند.

19. factory workers are paid by the hour
مزد کارگران کارخانه بر حسب ساعت پرداخت می شود.

20. farm workers will receive wages plus room and board
به کارگران مزرعه مزد به علاوه ی اتاق و خوراک داده خواهد شد.

21. fellow workers
همکاران

22. fired workers seemed very downcast
کارگران اخراجی خیلی اندوهگین به نظر می آمدند.

23. five workers wrestled the boulder into place
پنج کارگر تخته سنگ را در جای خود قرار دادند.

24. foreign workers led a nomadic life
کارگران خارجی زندگی بی سر و سامانی داشتند.

25. foreign workers were kennelled in an old building
کارگران خارجی را در بیغوله ای جا داده بودند.

26. hustling workers finished the bridge in a week
کارگران پرکار پل را ظرف یک هفته تمام کردند.

27. indian workers clambered aboard the bus
کارگران هندی تقلاکنان سوار اتوبوس شدند.

28. office workers
کارمندان دفتری،کارمندان اداری

29. protesting workers paraded in front of majless
کارگران معترض جلو مجلس رژه رفتند.

30. rebel workers stormed the railway station
کارگران شورشی به ایستگاه راه آهن یورش بردند.

31. some workers hissed the speaker and did not let him speak
برخی از کارگران ناطق را هو کردند و نگذاشتند حرف بزند.

32. the workers decided to bypass the foreman and go directly to the boss
کارگران تصمیم گرفتند به جای مراجعه به سر کارگر مستقیما سراغ رئیس کل بروند.

33. the workers did not relish the probability of a cut in their wages
کارگران از احتمال کاهش مزدشان خرسند نبودند.

34. the workers dropped some of their demands
کارگران از برخی خواسته های خود صرفنظر کردند.

35. the workers have the right to organize
کارگران حق دارند در اتحادیه شرکت کنند.

36. the workers here elect and control their bosses
در اینجا کارگران مدیران خود را انتخاب و کنترل می کنند.

37. the workers kicked up quite a stink
کارگران خیلی جار و جنجال به پا کردند.

38. the workers leaned on the management by threatening to go on strike
کارگران با تهدید به اعتصاب مدیران را تحت فشار قرار دادند.

39. the workers made lots of rout about it
کارگران درباره ی آن خیلی جنجال کردند.

40. the workers may insist that he be fired
ممکن است کارگران اخراج او را خواستار شوند.

41. the workers renewed their demand
کارگران خواسته ی خود را تکرار کردند.

42. the workers requested that a ceiling be set on the price increases
کارگران درخواست کردند که برای بالا رفتن قیمت ها حدی تعیین شود.

43. the workers requested the dismissal of the new manager
کارگران خواهان برکناری مدیر جدید شدند.

44. the workers stormed through the streets
کارگران ریختند توی خیابان ها.

45. the workers submitted a list of their grievances
کارگران فهرست شکایات خود را ارائه کردند.

46. the workers tried to forge an alliance with the farmers
کارگران کوشیدند با کشاورزان همبستگی ایجاد کنند.

47. the workers were angry and muttering the word "strike"
کارگران خشمگین بودند و کلمه ی ((اعتصاب)) را زیر لب تکرار می کردند.

48. the workers who led dreary lives
کارگرانی که زندگی ملالت باری داشتند.

49. two workers were snaking logs down the hill
دو کارگر تنه ی درختان را به پایین تپه می کشیدند.

50. unemployed workers walked the streets
کارگران بیکار در خیابان ها پرسه می زدند.

51. when workers retire, they automatically cease to be union members
وقتی که کارگران بازنشسته می شوند،خودبه خود از عضویت در اتحادیه برکنار می گردند.

52. hospital ancillary workers
کارمندان کمکی بیمارستان (باغبان و راننده و غیره در مقایسه با دکترها و پرستاران)

53. housing for workers
خانه سازی برای کارگران

54. migrant farm workers
کارگران کشاورزی کوچگر (که برای کار از مزرعه ای به مزرعه ی دیگر می روند)،زارعین سیار

55. not all workers have belonged to a union by a long chalk
همه ی کارگران هرگز عضو اتحادیه نبوده اند.

56. the rioting workers and students toppled the government
کارگران و دانشجویان عصیانگر،دولت را نگونسار کردند.

57. the striking workers are claiming a pay raise
کارگران اعتصابی خواستار اضافه مزد هستند.

58. the striking workers demonstrated
کارگران اعتصابی تظاهرات کردند.

59. the striking workers picketed in front of the factory
کارگران اعتصابی جلو کارخانه شعار حمل کردند.

60. to group workers according to age
کارگران را از نظر سن گروه بندی کردن

61. transient agricultural workers
کارگران سیار کشاورزی

62. undocumented foreign workers will be expelled
کارگران خارجی فاقد ویزا اخراج خواهند شد.

63. small groups of workers banded together
گروه های کوچکی از کارگران با هم متحد شدند.

64. the conflict between workers and employers
ناسازگاری کارگران و کارفرمایان

65. the exploitation of workers by company managers
استثمار کارگران توسط مدیران شرکت ها

66. the number of workers involved in the construction of the bridge
تعداد کارگرانی که دست اندرکار ساختن پل هستند

67. the number of workers was whittled down in order to reduce costs
به منظور کم کردن هزینه ها از تعداد کارگران کاسته شد.

68. to pack eight workers in a taxi
هشت کارگر را در یک تاکسی چپاندن

69. an immense concourse of workers and farmers
گروه عظیمی از کارگران و کشاورزان

70. an overabundance of lazy workers
فراوانی بیش از حد کارگران تنبل

پیشنهاد کاربران

کارمندان، کارکنان، کارگران
حقوق کارگران
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما