گیسو

گیسو

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpopulation٢١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٥افراد جامعهگزارش
0 | 0
timeously٢٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٥به طور به هنگامگزارش
0 | 0
ratification١٩:٢٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٥تایید رسمیگزارش
0 | 0
development١٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٥تولیدگزارش
2 | 1
authorisation١٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٥مجوزگزارش
0 | 0
rest٠٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٥در مورد روح مرده��� آرامش یافتنگزارش
0 | 0
immunise١٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٤ایجاد ایمنی از طریق واکسیناسیونگزارش
0 | 0
roll out١٨:٠٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٤توزیع شدن/کردنگزارش
5 | 0
regulator١٨:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/١٤نظارتیگزارش
0 | 0
pickup١٧:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٤برطرف شدن/کردنگزارش
0 | 1
follow٢٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٢طی شدن، طی کردنگزارش
2 | 0
protection٠٦:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤مصونیتگزارش
16 | 0
myotomy٢٢:٤٧ - ١٣٩٨/١٠/١٠جراحی ماهیچهگزارش
0 | 0
sign٠٥:٥٥ - ١٣٩٧/٠٧/٠٨نشانه ، امضا ، علامت گزارش
124 | 6
provide with١١:٢٤ - ١٣٩٧/٠١/٠٨در اختیار گذاشتنگزارش
71 | 1
permease٠١:٢١ - ١٣٩٧/٠١/٠٨( فیزیولوژی ) پمپ غشاییگزارش
12 | 0
semipermeable٠٠:٢٥ - ١٣٩٧/٠١/٠٨( فیزیولوژی ) غشای نیمه تراواگزارش
7 | 0
urinary١٦:٠٥ - ١٣٩٧/٠١/٠٣دستگاه ادراریگزارش
2 | 1
cardiovascular١٦:٠٤ - ١٣٩٧/٠١/٠٣دستگاه گردش خونگزارش
23 | 1
concern with١٣:٥٢ - ١٣٩٦/١٢/٢٨مرتبط بودن با. . .گزارش
80 | 1
carry down٢٠:٥٣ - ١٣٩٦/١٢/٢٣پایین بردنگزارش
5 | 0
similary٢١:٤٩ - ١٣٩٦/١٢/٢٢به طور مشابه ( قید )گزارش
23 | 1
postero superior١٣:١٦ - ١٣٩٦/١٢/٠٨در آناتومی:عقب و بالاگزارش
0 | 0
plasmodesma١٩:٣٨ - ١٣٩٦/١١/٢١پلاسمودسم ( در زیست شناسی بخش گیاهی )گزارش
5 | 0
meet١٩:٢٤ - ١٣٩٦/٠٩/١٣برگزار شدنگزارش
64 | 5
ever after٢٢:٢٨ - ١٣٩٦/٠٨/٢٠تا ابدگزارش
67 | 1
survey with١٤:٥٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٦در مقایسه باگزارش
0 | 0
night table٠١:٠٢ - ١٣٩٦/٠٨/١٠میزی که روی آن شب خواب میگذارندگزارش
34 | 1
role play١٥:٤١ - ١٣٩٦/٠٨/٠٨ایفای نقش کنید_بازی کنیدگزارش
175 | 4