برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عليرضا جمال قاصدي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پيش از اينكه شارع، قوانين خود را به اطلاع مردم برساند، نمي تواند به علت تخلف از آن قوانين كسي را مواخذه كند و چنين مواخذه اي خوب نيست. ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

2 پيش از اينكه شارع، قوانين خود را به اطلاع مردم برساند، نمي تواند به علت تخلف از آن قوانين كسي را مواخذه كند و چنين مواخذه اي خوب نيست. ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

3 پيش از اينكه شارع، قوانين خود را به اطلاع مردم برساند، نمي تواند به علت تخلف از آن قوانين كسي را مواخذه كند و چنين مواخذه اي خوب نيست. ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

4 روشن كردن موضوع ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

5 خیابان های عمومی ١٣٩٨/١١/٠١
|

6 فرزندخواندگی ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

7 تعویق اجراء حکم
تأخیر اجراء حکم
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

8 دوران
سال ها
ایام
١٣٩٨/١٠/١٢
|

9 ضالمان
ستمکاران
کسانیکه به حق دیگران تجاوز می کنند
١٣٩٨/١٠/٠٩
|

10 منطق دانان
اهل منطق
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

11 مداوم ١٣٩٨/١٠/٠٥
|