برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پوریا بهارلو

پوریا بهارلو دانشجوی روانشناسی
pouria8b@gmail.com
تهران

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ابزار شخم و زراعت ( گاو آهن ) - در شعر به معنی نوعی پارچه است . ١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

2 سیاه پوش ها همگی ، از سیاه پوشهای دزفول گرفته تا ایلام و لرستان همگی از نظر اصالت از ایل پاپی لرستان هستند. ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

3 به شهر �بهار� که نزدیک همدان است مربوط میشود و به یکی از ایلات ترک عهد صفویه مربوط است. محتمل است که ایل مزبور در اتحادیه ٔ قراقویونلو عضویت داشته و ... ١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

4 دوست آن دانم که گیرد دست دوست - در پریشان حالی و درماندگی ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

5 حرف نزنید ، عمل کنید ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

6 سنگ بزرگ علامت نزدنه ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

7 همیشه اولین قدم سخت ترین قدمه ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

8 لقمه ی بزرگ تر از دهنت بر ندار ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

9 کار امروز رو به فردا ننداز ( امروز و فردا نکن ) ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

10 روز از نو ، روزی از نو ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

11 این قبری که بالا سرش گریه می کنی مرده نداره ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

12 قدرت قلم برتر از قدرت تیغ و شمشیر است ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

13 از اول تا آخر - از سیر تا پیاز ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

14 تربیت . آموزش ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

15 درز کردن ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

16 ناخالص ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

17 مخفف Gross National Product تولید ناخالص ملی ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

18 اولین واژه هر صفحه یا همان سرواژه ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

19 کسی که حامی و پایبند به آن عقیده یا مکتب است برای مثال terrorist یعنی کسی که پیرو مکتب ترور است ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

20 تابع قدر مطلق ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

21 تابع جزء صحیح ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

22 تابع پلکانی ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

23 پلکان ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

24 تابع همانی ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

25 تابع چند ضابطه‌ای ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

26 تابع ثابت ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

27 عقل گرایان ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

28 تجربه گرایان ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

29 عقیده ـ مکتب ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

30 شیپور ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

31 برای بدست آوردن چیزی، باید زحمت کشید ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

32 قیام ملت ها ١٣٩٦/٠٩/١٢
|

33 horse power مخفف (hp) در فیزیک ١٣٩٦/٠٩/١٢
|