پوریا بهارلو

پوریا بهارلو دانشجوی روانشناسی
pouria8b@gmail. com
تهران

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpotentially١١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٠دو معنی دارد : 1 - به طور بالقوه 2 - احتمالاگزارش
2 | 0
eager١١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٨/١٠به معنای ( مضطرب ) هم هستگزارش
2 | 1
superego١٢:٢٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٢فرا منگزارش
2 | 0
ego١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٢منگزارش
2 | 0
خیش١٥:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧ابزار شخم و زراعت ( گاو آهن ) - در شعر به معنی نوعی پارچه است .گزارش
5 | 1
سیاه پوش١٨:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥سیاه پوش ها همگی ، از سیاه پوشهای دزفول گرفته تا ایلام و لرستان همگی از نظر اصالت از ایل پاپی لرستان هستند.گزارش
21 | 0
بهارلو١٣:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠به شهر �بهار� که نزدیک همدان است مربوط میشود و به یکی از ایلات ترک عهد صفویه مربوط است. محتمل است که ایل مزبور در اتحادیه ٔ قراقویونلو عضویت داشته و ... گزارش
12 | 0
a friend in need is a friend indeed٢٢:٤١ - ١٣٩٩/٠٨/١٤دوست آن دانم که گیرد دست دوست - در پریشان حالی و درماندگیگزارش
16 | 1
easier said than done١٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦حرف نزنید ، عمل کنیدگزارش
12 | 3
barking dogs seldom bite١٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦سنگ بزرگ علامت نزدنهگزارش
9 | 0
the first step is always the hardest١٢:٤٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦همیشه اولین قدم سخت ترین قدمهگزارش
9 | 0
don’t put off for tomorrow what you can do today١٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦کار امروز رو به فردا ننداز ( امروز و فردا نکن )گزارش
9 | 0
don’t bite off more than you can chew١٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦لقمه ی بزرگ تر از دهنت بر ندارگزارش
7 | 0
barking up the wrong tree١٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦این قبری که بالا سرش گریه می کنی مرده ندارهگزارش
28 | 1
the pen is mightier than the sword١٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦قدرت قلم برتر از قدرت تیغ و شمشیر استگزارش
14 | 0
from a to z١٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦از اول تا آخر - از سیر تا پیازگزارش
9 | 0
education١٦:٠٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦تربیت . آموزشگزارش
12 | 1
spread١٧:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢١درز کردنگزارش
23 | 0
gnp١٦:٥٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢١مخفف Gross National Product تولید ناخالص ملیگزارش
16 | 0
entry١٦:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢١اولین واژه هر صفحه یا همان سرواژهگزارش
57 | 1
ist١٦:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢١کسی که حامی و پایبند به آن عقیده یا مکتب است برای مثال terrorist یعنی کسی که پیرو مکتب ترور استگزارش
14 | 1
absolute value function١٠:٢٩ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨تابع قدر مطلقگزارش
12 | 0
greatest integer function١٠:٢٧ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨تابع جزء صحیحگزارش
16 | 0
step function١٠:٢٣ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨تابع پلکانیگزارش
12 | 0
step١٠:٢٢ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨پلکانگزارش
41 | 2
identity function١٠:٢٠ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨تابع همانیگزارش
16 | 0
piecewise function١٠:١٨ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨تابع چند ضابطه ایگزارش
14 | 0
constant function١٠:١٤ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨تابع ثابتگزارش
5 | 0
rationalist١١:٠١ - ١٣٩٧/٠٧/١٣عقل گرایانگزارش
21 | 0
empiricist١١:٠٠ - ١٣٩٧/٠٧/١٣تجربه گرایانگزارش
25 | 0
ISM١٧:٠١ - ١٣٩٧/٠٧/٠٤عقیده ـ مکتبگزارش
23 | 0
نفیر٢٢:٥٣ - ١٣٩٧/٠٦/١٦شیپورگزارش
28 | 1
no pain no gain١٨:٠٣ - ١٣٩٧/٠٦/١٦برای بدست آوردن چیزی، باید زحمت کشیدگزارش
120 | 3
rise of nations٢٠:٥٤ - ١٣٩٦/٠٩/١٢قیام ملت هاگزارش
9 | 0
اسب بخار٢٠:٤٩ - ١٣٩٦/٠٩/١٢horse power مخفف ( hp ) در فیزیکگزارش
18 | 0