غزاله قربانی

غزاله قربانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdog eat dog١٧:٥٩ - ١٣٩٨/١١/١٧خر تو خرگزارش
60 | 1
give me a ride١٨:١٩ - ١٣٩٨/١١/١٠منو برسون . . . ، منو ببرگزارش
39 | 0
think of٢٢:٢٦ - ١٣٩٨/١٠/٢٣در نظر گرفتن، بر شماردنگزارش
23 | 1
two seater١٦:٣٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٨ماشین دو در - اصطلاحا دارای دو صندلیگزارش
5 | 0