🍃🌺🍃

🍃🌺🍃

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهliquefy١٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٦نقدشوندهگزارش
0 | 0
come due١٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٨/١٦سررسید شدنگزارش
0 | 0
determination٠٩:١١ - ١٤٠٠/٠٨/١٣تعیینگزارش
2 | 0
economics of scale٢٠:٤٦ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦صرفه جویی ناشی از مقیاسگزارش
0 | 0
clustering٢٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٨/٠٥بخش بندیگزارش
0 | 0
prospectus١٠:٢٠ - ١٤٠٠/٠٨/٠٣در متون مالی به معنای ٫امیدنامه٫ هستگزارش
0 | 0
prospectus١٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٨/٠٣امیدنامهگزارش
0 | 0
banded١٨:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨متناهیگزارش
0 | 1
get in trouble١٨:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣تو دردسر افتادنگزارش
12 | 0
unfair١١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣غیر منصفانهگزارش
5 | 0
unattractive١١:٣١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣غیرجذابگزارش
2 | 0
rouse١١:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢بیدار کردنگزارش
2 | 0
go silent٢٠:١١ - ١٤٠٠/٠٦/٢١ساکت شدنگزارش
2 | 0
curator١٥:٤٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢١مسئول موزهگزارش
2 | 0
whaler١٧:٠٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠صیاد والگزارش
5 | 0
contradictory١٤:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠متناقضگزارش
5 | 0
infighting١٤:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠جنگگزارش
2 | 0
open to dispute١٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠جای بحث داشتنگزارش
2 | 0
colonizer١٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠مهاجر ساکنگزارش
2 | 0
over exploiting٠٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠استفاده بیش از حدگزارش
2 | 0
enslaved٠٨:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠بردهگزارش
2 | 0
hoping that٢٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٩به این امید کهگزارش
2 | 0
chillingly١٨:٤٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٩به طور وحشتناکیگزارش
2 | 0
desecrated١٨:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٩بی حرمت شدهگزارش
2 | 0
erected١١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٩ساخته شدهگزارش
7 | 0
than this٢٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٨از این به بعدگزارش
2 | 0
compress١٤:١١ - ١٤٠٠/٠٦/١٨فشرده کردنگزارش
2 | 0
accelerating١٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٨سریعگزارش
5 | 0
accelerating١٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٨پر شتابگزارش
2 | 0
century old١٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٨قدیمیگزارش
2 | 0
engage١١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٨درگیر کردنگزارش
5 | 0
spectre١١:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/١٨کابوسگزارش
5 | 0
automation٠٨:٥٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٨اتوماتیکگزارش
2 | 1
pensive٠٨:٥٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٨متفکرگزارش
2 | 1
closely connected١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٧ارتباطات نزدیکگزارش
2 | 0
adoring١٨:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٧دوست داشتنیگزارش
5 | 0
dismissing١٨:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٧بی اعتناییگزارش
2 | 0
playful١٧:٠٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٧شوخی طورگزارش
2 | 0
memorized١٧:٠٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٧صفت هست و به معنای "حفظ شده"گزارش
5 | 1
systemically١٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٧به طور منظمگزارش
2 | 0
dystopian١٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٧ناخوشایندگزارش
2 | 1
swarm١٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٧گروهی شدنگزارش
2 | 0
planetary١٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٧سیاره ایگزارش
2 | 0
mass١٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٧Gather جمع شدنگزارش
2 | 0
cargo١١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٧باربریگزارش
2 | 0
optimize١١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٧بهینه سازی کردنگزارش
5 | 0
lay down١٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٧به جای گذاشتن ( باقی گذاشتن )گزارش
2 | 0
to be of٢٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٦داشتنگزارش
7 | 0
mistake١٨:١٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٦اشتباه گرفتنگزارش
2 | 0
decay١٧:٥٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٦فاسد شدنگزارش
2 | 0