برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فلورا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فرد باجنبه ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

2 جمع وجور کردن اشاره به فرد ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

3 به نگاهی خوبی اشاره کردی زدی تو خال دقیقا ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

4 فردی ک تجربه فراوانی در نصیحت و راهنمایی اشخاص دارد ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

5 تمام تلاشتوبکن براش بجنگ ١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

6 من دیگه نمیتونم تحمل کنم دیگه به اینجام رسیده (اشاره به گلو)(: ١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

7 دلسوزی ١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

8 فردی ک خیلی خیلی خونسردی و ب این اسونی عصبی نمیشه ١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

9 هول شدن ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

10 فعال سیاسی یا اجتماعی ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

11 ارزش داشتن کسی یا چبزی ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

12 لایق بودن ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

13 تازه متولدشده ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

14 دوستی درحد سلام وعلیک ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

15 جبران کردن ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

16 Enough is enough ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

17 That's not the worst of itاین قسمت بد موضوع نیست بدترین بخش موضوع هنوز مونده بدتر از اینم هست ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

18 حواس پرت بودن careless way ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

19 قول دادن یافاش نکردن قولی ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

20 به قولی عمل کردن ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

21 Follow up question پرسش های تکمیلی ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

22 وقت گذاشتن برای چیزی یا وقت کافی صرف کردن برای چیزی ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

23 وقت گذاشتن برای کاری ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

24 Frustrated ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

25 سوالی را نپیچاندن بحث را عوض نکردن ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

26 ده تای اول ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

27 Make a bad start to a project or relationship ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

28 شروع بدی داشتن ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

29 Out of habit ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

30 فردی که اعمال جنس پرستانه ای انجام میدهد یا فردی که باعث انجام تبعیضات جنسی میشود ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

31 Sexism=تبعیض جنسی یا جنس پرستی(بطورعامیانه) sexist=جنس پرست بطور (عامیانه) ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

32 Out of necessity it means because it is nessesery ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

33 Proceed along یعنی ادامه دادن یا ادامه دادن به جلو پیش رفتن به جلو ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

34 Be clear to me it means that be honest with me ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

35 بی عار بودن ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 chicken
• You're not chicken; you're brave!
• تو ترسو نیستی شجاع هستی
١٣٩٧/٠٨/٢٣
|