برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فیروزه اهوازی

Tir mahi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اقدامات احتیاطی،روش پیشگیری،موارد احتیاط ١٣٩٨/٠٨/٢٩
|

2 پوست چرب،چربی بوست، چرب بودن پوست ١٣٩٨/٠٨/٢٩
|

3 محافظت ومراقبت ١٣٩٨/٠٨/٢٩
|

4 به وجود آمده است ١٣٩٨/٠٨/٢٩
|

5 استفاده کردن ،بهره بردن از ١٣٩٨/٠٨/٢٩
|

6 فقط ١٣٩٨/٠٨/٢٩
|

7 برای ازبین بردن ١٣٩٨/٠٨/٢٩
|

8 ضد آکنه ١٣٩٨/٠٨/٢٩
|