care

/ˈker//keə/

معنی: توجه، غم، بیم، مواظبت، سرپرستی، تیمار، پرستاری، مراقبت، پروا، دلواپسی غم، غم خوردن، سرپرستی کردن
معانی دیگر: غصه، نگرانی، واهمه، دلواپسی، تلواسه، دقت، احتیاط، (با for) ملاحظه(ی دیگران)، علاقه، مراعات (دیگران)، نگهداری، تحت توجه، پژدگی، مسئولیت، اهمیت دادن، مهم شمردن، (با about) مراعات کردن، علاقه نشان دادن، با توجه کردن از، پرستاری کردن، کالیدن، مراقبت کردن، تیمار کردن، پژردن، (با for) دوست داشتن، عشق داشتن، میل داشتن، خواستن، دلواپسی م، پروا داشتن، علاقمند بودن
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: acronym of "Cooperative for American Relief Everywhere."

جمله های نمونه

1. care of
(نامه ها و بسته های پستی) توسط (مخفف آن: c/o)

2. drowning care in a perpetual carouse
با میگساری غم خود را فراموش کردن

3. due care
توجه لازم

4. follow-up care in treating cancer
پیگیری مراقبت در درمان سرطان

5. scrupulous care
توجه موشکافانه

6. take care of yourself
از خودت مواظبت کن.

7. use care and discretion in your choice of an assistant!
در گزینش معاون خود دقت و احتیاط به کار ببر.

8. could care less
(در اصل بوده است: couldn't care less) اصلا اهمیت ندارد

9. in care of
رجوع شود به: care of

10. not care (or give) a continental
(امریکا) اصلا اهمیت ندادن،خم به ابرو نیاوردن

11. not care (or give) a fig for (somebody or something)
اصلا اهمیت ندادن (به چیزی یا کسی)،ناچیز شمردن،عین خیال (کسی) نبودن

12. not care (or give) a hang about
عین خیال (کسی) نبودن،کک (کسی) نگزیدن،بی خیال بودن

13. not care (or give) a rap
اصلا اهمیت ندادن،بی تفاوت بودن

14. take care of
1- مسئول (کاری) بودن،تصدی کردن،سرپرستی کردن 2- توجه کردن از،پرستاری کردن،پژردن

15. do you care if i open the window?
اشکالی ندارد پنجره را باز کنم ؟

16. do you care to eat now?
می خواهید اکنون غذا بخورید؟

17. extramural hospital care
پرستاری فرا بیمارستانی (خارج از بیمارستان)

18. he doesn't care whether his mother lives or dies
او اهمیتی نمی دهد که مادرش بمیرد یا زنده بماند.

19. he takes care of the company's finances
او سرپرست امور مالی شرکت است.

20. holistic health care
بهداشت همادین

21. i don't care a pin
اصلا برایم اهمیت ندارد.

22. i don't care a straw
اصلا اهمیت نمی دهم.

23. i take care of the business end of the company
من سرپرست قسمت بازرگانی شرکت هستم.

24. proper medical care
درمان پزشکی مناسب

25. take special care of it
از آن به طور ویژه ای مراقبت کن

26. wall-to-wall health care
مراقبت های بهداشتی جامع

27. have a care
دقت کردن،مواظب بودن،احتیاط کردن

28. under the care of
تحت سرپرستی،زیر نظر،تحت تصدی

29. a load of care
بارنگرانی

30. for aught i care
تا آنجا که به من مربوط می شود

31. fragile, handle with care
شکستنی،با دقت جابجا کنید.

32. he needs medical care
او نیاز به توجهات پزشکی دارد.

33. he shows no care for others
او ملاحظه ی دیگران را نمی کند.

34. he took good care of himself, still he died young
از خودش خوب مراقبت می کرد با این وجود جوانمرگ شد.

35. i can take care of myself, savvy?
من می توانم از خودم مراقبت کنم،می فهمی ؟

36. lack of proper care has impoverished the soil
فقدان توجه لازم موجب ضعیف شدن خاک شده است.

37. maheen does not care for ali anymore
مهین دیگر علی را دوست ندارد.

38. maternal love and care are determinative factors in the child's growth and health
محبت و توجه مادری تعیین کننده ی میزان رشد و سلامتی کودک است.

39. nurseries provide day care for fifty percent of children under five
مهد کودک ها پنجاه درصد بچه های زیر پنج سال را نگهداری می کنند.

40. parvin's love and care won her mother back to health
عشق و توجه پروین موجب بازگشت سلامتی مادرش شد.

41. selfishness sublimed into care for public welfare
خودخواهی که به علاقه نسبت به رفاه همگانی تبدیل شده است

42. she needs medical care
او نیاز به مراقبت پزشکی دارد.

43. spending on health care has been pared to the bone
بودجه ی مراقبت های بهداشتی را به بیشترین مقدار کاهش داده اند.

44. to drive with care
با دقت رانندگی کردن

45. to mr. dayyani, care of mr. javady
توسط آقای جوادی لطفا به آقای دیانی برسانید

46. washington hospital's intensive care unit
بخش مراقبت های ویژه بیمارستان واشنگتن

47. would your ladyship care for some tea?
علیامخدره چای میل دارند؟

48. for all i care
برایم علی السویه است،فرق ندارد،اهمیت نمی دهم

49. a leaflet about dental care
یک بروشور درباره ی مراقبت از دندان ها

50. premature babies need special care
کودکان زودرس احتیاج به توجه ویژه دارند.

51. they teach mothers infant care
به مادران بچه داری می آموزند.

52. a resident landlord takes better care of the land than an absentee landlord
ملاک ساکن در ملک،بهتر از ملاک غایب به زمین می رسد.

53. i am too old to care about how i look
سن من بالاتر از آن است که به ظاهر خود توجه کنم.

54. you ought to take better care of yourself
باید از خودت بهتر مراقبت کنی.

55. he hired a nurse to take care of his invalid mother
او برای مراقبت از مادر رنجورش پرستار اجیر کرد.

56. one of the parent birds takes care of the chicks
یکی از پرندگان والد از جوجه ها نگهداری می کند.

57. she confided her children to (the care of) her parents and went to mashhad
او بچه های خود را دست والدینش سپرد و رفت مشهد.

58. she resigned the child to my care
بچه رابه من سپرد.

59. the land is cultivated with minute care
زمین با توجه بسیار زیاد کشت می شود.

60. the mentally ill who need institutional care
بیماران روانی که نیاز به مراقبت سازمانی دارند

61. they put him under a doctor's care
او را تحت مراقبت دکتر قرار دادند.

62. he thought that free education and health care were birthrights
او فکر می کرد که آموزش و بهداشت رایگان جزو حقوق حقه ی اوست.

63. now that he is dead, who takes care of his family?
حالا که مرده است چه کسی از زن و بچه اش نگهداری می کند؟

64. to consign an orphan to his uncle's care
یتیمی را تحت سرپرستی عمویش قرار دادن

65. he tried to maximize the importance of health care
او کوشید که اهمیت بهداشت را بیش نمایی کند.

66. they termed him naive but he did not care
او را ساده دل خواندند ولی او توجهی به این حرف ها نداشت.

67. if i were healthy and young,l wouldn't have a care in the world
اگر سالم و جوان بودم اصلا غصه ای نداشتم.

68. when at home, she luxuriated in the love and care which her parents bestowed upon her
در خانه که بود از محبت و توجهی که والدینش نسبت به او ابراز می داشتند متمتع می شد.

69. a palace ruined by the passage of time and by lack of care
کاخی که در اثر گذشت زمان و بی توجهی خراب شده است

70. the parents went on a trip and left the children in a neighbor's care
والدین به سفر رفتند و بچه ها را به همسایه سپردند.

مترادف ها

توجه (اسم)
attention, tendency, remark, tent, advertence, consideration, regard, care, notice, advertency, favor, keep, notation, assiduity, tendance, heed, attendance

غم (اسم)
distress, care, sorrow, rue, anxiety, heartache, grief, despondency, despondence

بیم (اسم)
scare, fear, dread, phobia, care, apprehension, funk, awe, misgiving, scrupulosity, qualm, scruple

مواظبت (اسم)
care, assiduity, carefulness, tendance, vigilance

سرپرستی (اسم)
care, patronage, attendance, supervision, tutelage, superintendency, superintendence, wardship, tutorship, tutorage, protectorship

تیمار (اسم)
care, attendance

پرستاری (اسم)
care, tendance, attendance, nursing

مراقبت (اسم)
attention, care, contemplation, tendance, vigilance, meditation, surveillance, watch, guarding, watchfulness, observation, concentration, look-out

پروا (اسم)
fear, care, concern

دلواپسی غم (اسم)
care

غم خوردن (فعل)
care

سرپرستی کردن (فعل)
patronize, manage, care, tutor, superintend

تخصصی

[بهداشت] مواظبت - پرستاری

به انگلیسی

• attention, concern; caution; supervision, management
be concerned with -; look out for -, watch over -; like, be fond of -
if you care about something, you are concerned about it or interested in it.
if you do not care what you do or what happens, it does not matter to you at all.
if you care for someone or care about them, you like them a great deal and feel a lot of affection for them.
care is the act of providing what people need to keep them healthy, or to make them well after they have been ill.
if you care to do something, you want or choose to do it; a formal use.
if you do something with care, you do it with great attention in order to avoid mistakes or damage.
cares are worries; a formal use.
see also caring.
if you say that someone couldn't care less about something, you are saying in an emphatic way that it does not matter to them at all.
if you say for all i care, you are indicating in an emphatic way that it does not matter to you at all what someone does.
children who are in care are being looked after by the state.
if you take care of someone, you look after them.
if you take care of a problem or something that needs attention, you deal with it.
if you take care to do something, you make absolutely certain that you do it.
you can tell someone to take care when you think they are in danger, or when you are saying goodbye to them.
if you care for someone or something, you look after them.
if you say that you do not care for something, you mean that you do not like it; an old-fashioned use.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیتوجه، غم، بیم، مواظبت، سرپرستی، تیمار، پ ...معانی متفرقهغصه، نگرانی، واهمه، دلواپسی، تلواسه، دقت ...بررسی کلمهاختصار ( abbreviation ) • : تعریف: acronym of "Cooperative for American Relief Everywhere."جمله های نمونه1. care of ( نامه ها و بسته های پستی ) توسط ( مخفف آن: c/o ) 2. drowning care in a perpetual carouse ...مترادفتوجه ( اسم ) attention, tendency, remark, tent, advertence, consideration, regard, care, notice, a ...بررسی تخصصی[بهداشت] مواظبت - پرستاریانگلیسی به انگلیسیattention, concern; caution; supervision, management be concerned with - ; look out for - , watch over ...
معنی care، مفهوم care، تعریف care، معرفی care، care چیست، care یعنی چی، care یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف c، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف c، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف c، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف c
کلمه بعدی: care due
اشتباه تایپی: زشقث
آوا: /کار/
عکس care : در گوگل
معنی care

پیشنهاد کاربران

health care مراقبت از سلامت
مراقبت
care is a synonym for "attention"
مواظبت
مراقبت کردن
سلامتی
درمان، معالجه
Taking care of your self

از خ ودت برای کن
اهمیت دادن
ملحق شدن
با هم بودن
محافظت ومراقبت
محافظت از سلامتی
دقت. مواظب. توجه
نگرانی. . .
?Why should we care
وقع نهادن/گذاشتن/گذاردن
ارائه خدمات
مراقب مواظب
واقعاً که با این سایت مزخرفتون
از این بیشتر توقع داشتم. . .

واقعاً که . . .
آبروی همه ی ایرانی هارو با این سایت چرتتون بردین. . .
نگه داری/ مراقبت
مراقبت، تیمار، پرستاری،
NOUN
1 care اسم غیر قابل شمارش معنی�� مواظبت/مراقبت
2 take care of sb/sth مواظبت کردن از کسی چیزی
3اصلاح هنگام خداحافظی take care مفهموم معادل فارسی :مواظب خودت باش
4 with care با دقت ( کاری را انجام دادن مفهموم محتاط بودن و درست انجام دادن کاری با دقت accurately اشتباه نگیرید )
5 take care with دقت کردن به چیزی
6 take care to/that بپا ( فلان چیزی اتفاق نیوفته )
7 take care دقت کردن
8 take care of sth ترتیب کاری را دادن ( مفهموم حل و فصل کردن و انجام دادن )
9 دلواپسی
VERB
1 care برای کسی اهمیت داشت/کسی اهمیت دادن فاعل انسان یا موجود زنده است با matter اشتباه نگیرید
مثال: I don’t care how much it costs, just buy it
برام اهمیت نداره چقد قیمت داره فقط بخرش
اصطلاح I could care less سر سوزن برارم اهمیتی نداره
اصطلاح for all I care برام اهمیتی نداره ( چه کار میکنی )
اصطلاح as if I care انگار برام اهمیتی هم داره ( تیکه انداختن و مسخره کردن چیزی که اتفاق میوفته )
اصطلاح who cares ? که اهمیت میده ( دلت خوشه )
2 care for someone مراقبت کردن از کسی: مفهموم دادن چیزایی که طرف میخواد است نه مواظبت کردن به معنای دوری از خطر و سالم نگه داشتن طرف با take care اشتباه نگیرید
3 would . . . care for / would. . . care to تمایل داشتن برای چیزی یا انجام کاری ( بسیار مودبانه want /need/like/care
به ترتیب مودبانه بودن برای درخواست کردن رو براتون نوشتم )
نکته:من نهایت سعیم رو کردم عامیانه معادل کنم که قابل فهم و ساده باشه بتونید ازش استفاده کنید لزوما قرار نیست معادل هام معنی بسیار دقیق داشته باشه هرچند که یک زبان دیگس و در اصل هیچ چیز معادل صد درصد دقیق نداره؛و ضمنا معانی بسیار زیاد بود نمیشد زیاد مثال زد خودتون پیدا کنید از سایت های انگلیسی
😉
As if you care
انگار برات مهمه
وقتیCarefulمیاد یعنی احتیاط کن مواظب باش
Careخالی مراقبت یا مواظبت نمیشه
مراقبت، مواظب ، توجه ، اهمیت
محافظت
MORE IMPORTANTLY, DO YOU HAVE
SOME BUSINESS TO TAKE CARE OF?
مهمتر اینکه یه کاری داری که بهش رسیدگی کنی؟
دوستان چرا نمیگیم رسیدگی کردن؟!!!!!!!

Shayan کاش چند تا سایت و اضافه میکردی که یه سرمیزدیم. . . توضیحاتت خوب بود.
اگه اینکارو میکردی کمک مفیدتری هم میشد.
دوستان هر کسی هر سایتی داره برای تبادل اطلاعات قرار بده. ممنون.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما