برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Vadoudi

مهربان خدای من

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دوباره ملحق شدن ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

2 راه کوهستانی یا جنگلی ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

3 ملکه(ذهن)شدن ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

4 متناوبا ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

5 طبع و ذوق(همان معنی قریحه) ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

6 تمام شدن ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

7 ایجاد تعادل و توازن ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

8
کد مورس روشی برای انتقال پیام و اطلاعات است که در آن از یک رشته نشانه‌های بلند و کوتاه استاندارد به نام خط و نقطه استفاده می‌شود.
کد مورس در م ...
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

9 بو(بوی غذا مثلا وقتی از کنار شیرینی پزی رد میشیم بوی شیرینی میاد) ١٣٩٨/٠١/٢١
|

10 مرز
حد و حدود
١٣٩٧/١٢/١٢
|

11 رد شدن
عبور کردن
١٣٩٧/١٢/١٢
|

12 شناساندن
شناخته شدن
١٣٩٧/١٢/٠١
|

13 حراجی ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

14 نوش جان ١٣٩٧/٠٩/٢١
|