trail

/ˈtreɪl//treɪl/

معنی: دنباله، بدنبال کشیدن، دنباله دار بودن، اثر پا باقی گذاردن، بدنبال حرکت کردن، طفیلی بودن، دنباله داشتن
معانی دیگر: (به ویژه روی زمین) کشیدن، کشیده شدن، به دنبال خود کشیدن، جای پا گذاشتن، (با رد پا) کثیف کردن، (با عبور) کوره راه ساختن، رد گیری کردن، ردیابی کردن، دنبال رد پا یا بوی شکار رفتن، (به ویژه در مسابقه و انتخابات) عقب بودن، (گیاه) خزیدن، روی زمین گسترده شدن، (با خستگی یا آهسته) حرکت کردن، خود را کشیدن، (معمولا با: off یا away - صدا یا نور و غیره) ضعیف شدن، رد پا، بو، اثر، کوره راه، راه باریک (که در اثر عبور جانوران ایجاد شده)، راه مالرو، راه جنگلی (یا کوهستانی)، پیامد، پس، یدک کشیدن، (از عقب) آویخته بودن، پیشقدم، پیشرو

بررسی کلمه

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: trails, trailing, trailed
(1) تعریف: to drag along behind, esp. on the ground.
مشابه: drag, draggle, haul, pull, tow

- The boy trailed his coat as he walked home.
[ترجمه ایمان] پسرک همچنان که به خانه باز میگشت، کت خود را بر روی زمین میکشید
|
[ترجمه Miss.....???] پسر همینطور که میرفت خانه کتش رو کشان کشان پشتش میبرد
|
[ترجمه گوگل] پسر در حالی که به سمت خانه می رفت کتش را پشت سر گذاشت
[ترجمه ترگمان] وقتی به خانه برگشت، پسر کتش را درآورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to follow the trace, track, or scent of.
مترادف: trace, track
مشابه: chase, course, follow, hound, hunt, pursue, search out, stalk, tail, wind

- The hounds trailed the fox.
[ترجمه گوگل] سگ های شکاری روباه را دنبال کردند
[ترجمه ترگمان] سگ ها روباه را دنبال می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to follow behind.
مترادف: lag
متضاد: lead
مشابه: follow, tail

- The slower car trailed the leaders during most of the race.
[ترجمه گوگل] ماشین کندتر در بیشتر زمان مسابقه از رهبران عقب افتاد
[ترجمه ترگمان] ماشین آرام تر، رهبران را در طی بیشتر مسابقه از بین برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
(1) تعریف: to drag or be dragged, esp. along the ground.
مترادف: drag, draggle

(2) تعریف: to go or follow slowly or lazily along.
مترادف: dawdle, poke
مشابه: draggle, follow, linger, loiter, saunter, straggle, tag, tag along

(3) تعریف: to drift or float away.
مترادف: drift, waft
مشابه: blow, float, flow, stream, whiff

- Smoke trailed upwards from his pipe.
[ترجمه گوگل] دود از لوله او به سمت بالا می رفت
[ترجمه ترگمان] دود از پیپ بالا رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: to be behind in a competition.
مترادف: lag
مشابه: drop back, go down

- Our team trailed by ten points.
[ترجمه گوگل] تیم ما ده امتیاز عقب افتاد
[ترجمه ترگمان] تیم ما تا ده امتیاز ادامه پیدا کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: to become weaker; dwindle.
مترادف: dwindle, fade, fail
مشابه: decline, diminish, falter, flag, lag, wane, weaken

- His voice trailed away as he lost consciousness.
[ترجمه گوگل] با از دست دادن هوشیاری صدایش کم شد
[ترجمه ترگمان] صدایش همچنان که بی هوش شده بود محو شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
(1) تعریف: a path or course across rough territory, through woods, or the like.
مشابه: bridle path, by-path, footpath, path, pathway, route, towpath, way

(2) تعریف: a track or scent left behind by a moving person, animal, or object.
مترادف: track
مشابه: footprints, scent, spoor, trace, wake

(3) تعریف: a series.
مترادف: series, succession
مشابه: chain, line, progression, row, sequence

- a trail of broken hearts
[ترجمه گوگل] دنباله ای از قلب های شکسته
[ترجمه ترگمان] یه ردپا از قلب شکسته
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: something that trails or hangs loosely.
مشابه: appendage, trailer, train

جمله های نمونه

1. campaign trail
(مبارزات انتخاباتی) مسیر سفرهای نامزد انتخابات

2. the bright trail of a comet
دنباله ی درخشان یک ستاره ی دنباله دار

3. the goat trail led to a spring
راهی که بزها ایجاد کرده بودند به یک چشمه ختم می شد.

4. hounds that can trail game
سگ های تازی که می توانند شکار را ردیابی کنند

5. be on the trail of
(از روی رد پا یا شواهد و مدارک) دنبال کسی یا چیزی بودن،در تعقیب بودن

6. a boat that can trail three coal barges across the persian gulf
یک کشتی که می تواند سه دوبه ی زغال سنگ را در راستای خلیج فارس یدک بکشد.

7. the light began to trail away
نور شروع کرد به کم شدن

8. the snails left a trail of slime on the road
حلزون ها اثر لزج و چسبناکی از خود روی جاده به جا گذاشتند.

9. to wander from a trail
از کوره راه خارج شدن

10. the hunters followed the tiger's trail
شکارچیان رد پای ببر را گرفتند.

11. an illness bringing debt in its trail
یک بیماری که قرض به بار آورد

12. the police are hot on the trail of the murderers
پلیس سخت در تعقیب قاتلان است.

13. Ants follow a scent trail laid down previously.
[ترجمه گوگل]مورچه ها دنباله بویی هستند که قبلا گذاشته شده بود
[ترجمه ترگمان]مورچه ها پیش از این رد بوی را دنبال می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The hound found the trail of the rabbit.
[ترجمه گوگل]سگ شکاری رد خرگوش را پیدا کرد
[ترجمه ترگمان]تازی رد خرگوش را پیدا کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The storm left a trail of destruction in its wake.
[ترجمه گوگل]طوفان در پی خود ردپایی از ویرانی به جا گذاشت
[ترجمه ترگمان]طوفان ردی از ویرانی از خواب به جا گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. The player is on the comeback trail after a serious knee injury.
[ترجمه گوگل]این بازیکن پس از مصدومیت شدید زانو در مسیر بازگشت قرار دارد
[ترجمه ترگمان]این بازیکن پس از جراحت جدی زانو در حال بازگشت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. The former tennis star's comeback trail hit the buffers yesterday when she lost in straight sets.
[ترجمه گوگل]مسیر بازگشت ستاره سابق تنیس دیروز زمانی که او در ست های مستقیم شکست خورد به دروازه ها رسید
[ترجمه ترگمان]The گذشته ستاره تنیس، دیروز هنگامی که در یک مجموعه تنظیمات مستقیم گم شد، به buffers اصابت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. The snail left a trail of slime along the floor.
[ترجمه گوگل]حلزون ردی از لجن در امتداد زمین باقی گذاشت
[ترجمه ترگمان]حلزون یک ردی از لجن را در کف اتاق جا گذاشته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. They climbed along the tortuous mountain trail.
[ترجمه گوگل]آنها در امتداد مسیر کوهستانی پرپیچ و خم بالا رفتند
[ترجمه ترگمان]از جاده پر پیچ وخم کوه بالا رفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

دنباله (اسم)
appendix, tailing, sequence, stem, suite, trail, tail, series, sequel, tail-end

بدنبال کشیدن (فعل)
trail, entrain

دنباله دار بودن (فعل)
trail

اثر پا باقی گذاردن (فعل)
trail

بدنبال حرکت کردن (فعل)
trail

طفیلی بودن (فعل)
trail

دنباله داشتن (فعل)
trail

تخصصی

[مهندسی گاز] بدنبال کشیدن، یدک کشیدن
[زمین شناسی] ردپا، اثر جانور - در دیرین شناسی : الف) یک ساختار فسیلی که از اثر ردپا یا نشانه گذر یک یا چند جاندار تشکیل شده است. خصوصاً: یک نشانه کمابیش پیوسته که توسط ارگانیسمی ایجاد شده که بر روی کف یا قاعده حرکت می کند، مانند یک اثر یا رد گرم. مقایسه شود با: اثر (دیرین شناسی). - ب) گسترش هر کدام از کفه های صاف یک براکیوپود که بطور قدامی نستب به زانویی یا مفصل قرار دارد. (یا جلوی “دیسک شکمی” یا بخش از پشت صدف نسبت به زانویی یا مفصل) (1965).

به انگلیسی

• track, footprints; path, way
follow; drag, tow
a trail is a rough path across open country or through forests.
a trail is also a series of marks or other signs left by someone or something as they move along.
if you are on the trail of a person or animal, you are trying to find them.
if you trail something or if it trails, it moves along, hanging down loosely.
if someone trails along, they move slowly, without any energy or enthusiasm, often following someone else.
in a contest or competition, if a person or team is trailing, they have a lower score than their rivals.
you can refer to the places that are visited by someone who is seeking election to public office as their campaign trail.
if a speaker's voice trails away or trails off, it gradually becomes quieter or more hesitant until it stops completely.

پیشنهاد کاربران

trail off
تحلیل رفتن، محو شدن
Trial به معنی محاکمه است نه
Trail.
مسیر
راه، مسیر
Trail دنباله و مسیر
Trial محاکمه
دنباله، مسیر، مجموعه از اقداماتی که به منظور خاصی انجام می شوند.
مسیر ، راه. جاده
راه و مسیر در اماکنی مثل کوهستان ، جنگل یا سبزه زار و باغ

راه کوهستانی یا جنگلی
بازمانده، باقی مانده. . . مثل بقایای یک تمدن مثلا
دنبال رد پا یا بوی رفتن
trailبه معنی دنباله هست
آزمون ( اسم ) ، آزمایشی ( صفت )
A trail course
Trail and error
اثر بجا مانده از چیزی که روی سطحی جابجا شده است.
( مثل ردی که از هل دادن یک جعبه یا سنگ بر روی زمین ایجاد می شود. )

رد پا


سابقه، گزارش ماوقع
audit trail ( audit log )
۱ - سابقه ی ممیزی، گزارش ممیزی
ثبت یافته های ممیزی به قصد مقایسه با یافته های ممیزی های پیش و پس از آن
۲ - سابقه ی حساب رسی، گزارش حساب رسی
اثر، پیامد، دنباله

The storm left a trail of destruction
مسیر انحرافی
Noun - countable :
مجموعه
گروه
دسته

به عنوان مثال :
Police officers found a trail of clues at the crime scene
کور راه، راه میان رو
کشیده شدن هم معنی میده.
Trailer را نگاه کنید از این میاد. یعنی کَشنده
کوره راه
trail ( ریاضی )
واژه مصوب: گذر 4
تعریف: گشتی در یک گراف، بدون یال های تکراری
همچنین به معنی مسیر یا باریکه کنار رودخانه ( American )
تعقیب
۱ - عقب خود کشیدن، عقب خود راه انداختن
۲ - عقب کسی یا دنبال کسی راه افتادن[ با بی میلی و خستگی]
۳ - عقب افتادن، باختن [ در ورزش و مسابقات]
۴ - تعقیب کردن، دنبال کسی یا چیزی افتادن
۵ - به پایین ( خزیدن، جاری شدن، گسترده شدن )
۶ - از قبل تبلیغ کردن
محاکمه
all the places that a particular group of people visit for a particular purpose


a town on the tourist trail

campaign/election trail

politicians on the campaign trail

مبارزات انتخاباتی
ستاره دنباله دار
بعنوان فعل ( عمدتا فعل ناگذر ) :
1. 1. به دنبال کشیدن
1. 2. به آرامی راه رفتن ( پرسه زدن )
1. 3. شکست خورد
1. 4. دنباله روی کردن ( دنبال کردن )
بعنوان اسم ( قابل شمارش ) :
2. 1. کوره راه ( مسیر ناهموار روستایی )
2. 2. رد, اثر
2. 3. دنباله
.
.
توی سریال �the Last of Us � از این واژه استفاده شده بود و معنی �رد کسی رو زدن� رو می داد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما