برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاطمه

فاطمه فاطمه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Stubby nose : بینی گوشتی ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

2 بینی گوشتی ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

3 Buckle your seat belt=fasten your seat belt :
کمربندتو ببند
١٣٩٨/١١/٣٠
|

4 Look daggers at sb=Look angrily at sb
به کسی چپ چپ نگاه کردن
١٣٩٨/١١/٢٥
|

5 Unfold/discover/expose/disclose a secret :
پرده برداشتن از یک راز/برملا کردن یا فاش کردن راز
١٣٩٨/١١/٢٥
|

6 Stop eyeing :
چشمتو نچرخون! (دزدکی نگاه نکن) یا دید نزن
این اصطلاح بیشتر برای تقلب کردن به کار میره.
١٣٩٨/١١/٢٤
|