فاطمه غلامی خیرآبادی

فاطمه غلامی خیرآبادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfinancial manager٢١:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٢مدیر پول ها مدیر مالی Manger=مدیر Financial=پول مال واموالگزارش
2 | 0
فوت کرد٢٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣dieadگزارش
5 | 0
trusting people٢٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/٣١اعتمادگزارش
0 | 0
depended on١٩:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٠وابسته استگزارش
5 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهhead off٢٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣
• He headed off his opponent with a quick move.
او با یک حرکت سریع وخشن سر حریف را از تنش جدا وبه زمین کوبوند
0 | 1