برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاطمه جعفری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تامل کردن ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

2 معادل trick, حقه ١٣٩٩/٠١/١١
|

3 سرنخ ١٣٩٩/٠١/١٠
|