برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاطمه شیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چیده شدن ١٣٩٦/١٠/٢١
|

2 پیوند زدن دو نژاد ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

3 تاژک داران ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

4 قلمرو جانوران ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

5 زنبور بی عسل
زنبوری که توانایی تولید عسل را ندارد
١٣٩٦/١٠/٢٠
|

6 رایج ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

7 کوانوسیت ها
زیست شناسی (نوعی از سلول های اسفنج ها)
١٣٩٦/١٠/٢٠
|

8 متصل شدن
زیست شناسی(پیوند گامت ها)
١٣٩٦/١٠/٢٠
|