برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسيني راد

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 agitated
• He sounded very agitated on the phone.
• صداي او پشت تلفن بسيار آشفته بود
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|