فاطمه فاطمه

فاطمه فاطمه فاطمه فاطمه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpermissiveness٢٣:٢٦ - ١٣٩٧/٠٤/٢٥آسان گیریگزارش
18 | 1
penny pinching٢٢:٤٢ - ١٣٩٧/٠٤/٢٥خسیسگزارش
21 | 0
occurately١٤:٣٣ - ١٣٩٧/٠١/٠٢دقیقگزارش
5 | 0
garrulous٠١:٣٤ - ١٣٩٦/١٢/٢٩talkative. wordyگزارش
7 | 1
desperate١٢:١٥ - ١٣٩٦/١٢/٢٧نافرجامگزارش
46 | 3
insubsantial١١:٠٧ - ١٣٩٦/١٢/٢٦غیرمنطقیگزارش
2 | 0
hallmark١٠:٣٩ - ١٣٩٦/١٢/٢٤مشخص . بارزگزارش
37 | 0
sting١٥:١٢ - ١٣٩٦/١٢/٢٠برنامه سری پلیس برا دستگیری مجرمانگزارش
62 | 2
gargoyles١٧:٠٨ - ١٣٩٦/١٢/١٩ناودان های زشت و ترسناک بشکل انسان یا حیوانات در کلیساگزارش
5 | 0
bizarre١٦:٥١ - ١٣٩٦/١٢/١٩مترادف outlandishگزارش
46 | 1
microcom١٥:٥٩ - ١٣٩٦/١٢/١٩در ابعاد و مقیاس کوچکگزارش
0 | 0
constructively١٥:٥٢ - ١٣٩٦/١٢/١٩بطور مفید و سودمندگزارش
28 | 0
fulfillment١٥:٥١ - ١٣٩٦/١٢/١٩رضایت و خرسندیگزارش
103 | 1
ancillary١٥:٣٣ - ١٣٩٦/١٢/١٩کارگر یدیگزارش
2 | 0
cite١٢:١٨ - ١٣٩٦/١٢/١٧یادکردنگزارش
25 | 1
excursionist١٦:٤٨ - ١٣٩٦/١٢/١٦گردشگر یک روزهگزارش
5 | 1
trilogy١٣:٣٩ - ١٣٩٦/١٢/١٥اثر هنری سه گانهگزارش
28 | 0
forgery١٨:٤٣ - ١٣٩٦/١٢/١٤counterfeitگزارش
21 | 1
recession١١:٥٨ - ١٣٩٦/١٢/١٤رکود=slumpگزارش
18 | 1
ambivalent١١:٥٣ - ١٣٩٦/١٢/١٤دو وجهی . متزلزلگزارش
12 | 1
turn out١٩:٥٢ - ١٣٩٦/١٢/١٣تعداد . عدهگزارش
21 | 1
switchboard١٨:٤٨ - ١٣٩٦/١٢/١٣تلفنخانهگزارش
34 | 0
surreal١٨:٤٥ - ١٣٩٦/١٢/١٣شگفت انگیز . پندارگونهگزارش
62 | 1
induration١٩:٥٢ - ١٣٩٦/١٢/٠١به مدت زمانگزارش
0 | 1
mock٢٢:٢٢ - ١٣٩٦/١١/٢٤mock exam ازمون ازمایشیگزارش
25 | 0
pileup٢٢:١٨ - ١٣٩٦/١١/٢٣افزایش یافتن . کپه شدنگزارش
133 | 1
quarterly١٩:٢٢ - ١٣٩٦/١١/٢٢فصل نامهگزارش
32 | 1
rave٠٠:٠٤ - ١٣٩٦/١١/١٧جنجال برانگیزگزارش
12 | 2
hired hand١٥:٢٥ - ١٣٩٦/١١/١٥خدمتکارگزارش
21 | 0
civil١٤:٥٦ - ١٣٩٦/١١/١٤جنگ داخلی، civil warگزارش
80 | 1
unsteadily١٤:٤٢ - ١٣٩٦/١١/١٠بطور نامنظمگزارش
7 | 0
prejudice٢٣:٤٣ - ١٣٩٦/١٠/٣٠without prejudice=without admitting guiltگزارش
2 | 3
campaign١٨:٣٧ - ١٣٩٦/١٠/٣٠جنبشگزارش
108 | 1
inoculate١٨:٢٦ - ١٣٩٦/١٠/٣٠مصون ساختنگزارش
48 | 1
carte٠٢:٢٠ - ١٣٩٦/١٠/٢٧حمل کردن با گاریگزارش
0 | 1
territory٠١:٠٣ - ١٣٩٦/١٠/٢٦SYN:realmگزارش
12 | 1
vein٠٠:٥٩ - ١٣٩٦/١٠/١٠SYN:seamگزارش
5 | 1
seam٠٠:٥٧ - ١٣٩٦/١٠/١٠SYN:veinگزارش
0 | 1