فاطمه حسینی

فاطمه حسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهin a split second٢٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٢در کثری از ثانیهگزارش
2 | 0
echo١٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢بازگو کردن تقلیدکردن تکرار کردن از فرهنگ هزارهگزارش
5 | 1
retrieve١٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٥get back بازگشتن Retrieve the over - coupling narratives you listed in the previous exerciseگزارش
0 | 0
blueprint١٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٢رویه پروژه طرح بازی نقشه بازی نقشه طرح جامع گزارش
2 | 0
authentically١٥:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨در فلسفه اگزیستانسیالیستی ) مطابق با روشی مناسب از زندگی، معنادار، هدفمند و مسئولانه از زندگی انسان am I living authentically, in a way that embodi ... گزارش
2 | 0
coerce١٥:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨مقید کردن تحمیل کردن اجبار کردنگزارش
2 | 1
unfold١٤:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨توسعه دادن تکامل یابد رخ دادن اتفاق افتادن روی دادن تراوش کردن باز کردن ظهور رشد پیش رفتن بالغ کار کردن گره گشایی به بار نشستن ثمر دادن به ثمر رسیدنگزارش
16 | 0
hypervigilance٠٨:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥هشیاری بیش از حدگزارش
2 | 0
acute startle response٠٨:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥واکنش یکه خوردن یا واکنش جاخوردگی ( به انگلیسی: Startle response ) واکنشی دفاعی نسبت به محرک ناگهانی یا تهدیدکننده است که اغلب با عاطفه منفی همراه اس ... گزارش
0 | 0
orient٢١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠١خوگیری tailor or adapt ( something ) to specified circumstances align or position ( something ) relative to the points of a compass or other specif ... گزارش
0 | 0
get through١١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩تجربه یا دوره ای دشوار یا آزمایشی را پشت سر بگذارید pass a difficult or testing experience or periodگزارش
0 | 0
academic endeavors١١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩فعالیتهای دانشگاهی فعالیت های آکادمیک دروس دانشگاهی Academic endeavors means "things that I study in university" or "things I study in my university ... گزارش
0 | 0