فاطمه ناصری

فاطمه ناصری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsecurity١٨:٥٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠ورقه قرضه یا ورقه بهادارگزارش
0 | 0
security١٨:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠در مالی: اوراق قرضه یا اوراق بهادارگزارش
0 | 0
contingent claim١٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠در ریاضیات مالی: مطالبه مشروط به عنوان مثال یک مشتقهگزارش
0 | 0
term١٤:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣در ریاضی به معنی جمله است. مثلا: 3 4x 5y. این عبارت شامل 3 جمله است.گزارش
0 | 0
bias١٤:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣در شبکه عصبی: سوگیری یا بایاس نقش اصلی بایاس این است که برای هر نورون یا گره ( node ) یک مقدار ثابت آموزش پذیر ( trainable ) فراهم می کند. در واقع ... گزارش
12 | 0
fixed point iteration١٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٩یک روش عددی برای حل معادلاتگزارش
0 | 0
known٠٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٦known variables متغیرهای معلومگزارش
2 | 0
feed٠٩:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٦feed a neural network تغذیه شبکه عصبی ( با ورودی ها )گزارش
5 | 1
features٠٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩در هوش مصنوعی به معنی ویژگی هاگزارش
7 | 0
underlying٠٠:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩underlying asset دارایی پایه ( در بازارهای مالی )گزارش
12 | 0
bounded٢١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧a bounded condition یک شرط مرزی ( در ریاضیات )گزارش
0 | 0
batch normalization٢٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧نرمال سازی دسته ای ( یک روش در هوش مصنوعی برای تسریع ترین کردن )گزارش
0 | 0
regularization٢٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧نظم دهی ( در هوش مصنوعی )گزارش
2 | 0
exploding gradients٢٠:٠٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧انفجار گرادیان ( در هوش مصنوعی )گزارش
2 | 0
time discretization٢٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٠در ریاضیات: گسسته سازی بازه زمانیگزارش
5 | 0
convolutional neural networks١٤:١٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٠شبکه های عصبی پیچشیگزارش
7 | 0
recurrent١٣:٤٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢٠recurrent neural networks شبکه های عصبی بازگشتیگزارش
30 | 0