فریــــــماه رفیعی

فریــــــماه رفیعی کارشناس مترجم و علاقه مند به ترجمه زبان های خارجی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهself focus٠٠:١٨ - ١٣٩٦/٠٨/٠٨خودتحلیل گریگزارش
9 | 0
self regulation٠٠:١٨ - ١٣٩٦/٠٨/٠٨خودکنترلیگزارش
64 | 1
brain storming١٠:٢٤ - ١٣٩٦/٠٧/١١ترسیم نقشه ی ذهن ایده پردازیگزارش
62 | 1
leaderboard١٨:١٨ - ١٣٩٦/٠٦/٣٠تخته ی امتیازات در بازیگزارش
41 | 1
newsletter١٧:٤١ - ١٣٩٦/٠٥/٠٤گزارش کارگزارش
46 | 1
flyer٢٣:٣٦ - ١٣٩٦/٠٣/٢٧تراکتگزارش
108 | 1
cyclolysin١٧:١٢ - ١٣٩٦/٠٢/٢٥( زیست شناسی ) سیکلولیسین، پروتئین مترشحه از باکتری سیاه سرفه که عامل حدت آن می باشد.گزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده