فریــــــماه رفیعی

فریــــــماه رفیعی کارشناس مترجم و علاقه مند به ترجمه زبان های خارجی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهchoppy١٣:٣٧ - ١٤٠١/٠٣/٠٦در اینترنت : ضعیف و دارای قطع و وصلی زیاد A choppy internet connection معمولا زمانی استفاده میشه که مشکل قطع و وصلی اینترنت بخاطر مشکلات کابلی باشهگزارش
0 | 0
curl up١٦:٣٢ - ١٤٠١/٠٣/٠٢Idiom: To curl up into a ball از شرم و خجالت در خود فرو رفتنگزارش
0 | 0
مقصر٠٠:٣٠ - ١٤٠١/٠٢/٢٩At faultگزارش
0 | 0
gag١٧:٠٠ - ١٤٠١/٠٢/٢٣با پارچه یا چسب دهان کسی را بستن برای جلوگیری از فریاد یا حرف زدن: To gag اگه با دست دهان کسی رو محکم ببندن میشه: To handgagگزارش
0 | 0
shut up١٦:٥٨ - ١٤٠١/٠٢/٢٣دهن کسی رو بستن؛ مانع از صحبت کردن کسی شدن To shut sb up در همین موقعیت اگر کسی با پارچه یا چسب دهن کسی رو ببنده و مانع از فریاد اون بشه از فعل gag ... گزارش
0 | 0
handgag١٦:٥٤ - ١٤٠١/٠٢/٢٣To handgag دهان کسی رو با دست بستن ( برای جلوگیری از فریاد یا حرف زدن ) از فعل gag گرفته شده. gag یعنی بستن دهان کسی با پارچه یا چسب توضیح انگلیسی: ... گزارش
0 | 0
ارفاق کردن٢٢:٠٦ - ١٤٠١/٠٢/٢٢Go easy on someone Be lenient to someoneگزارش
2 | 0
anesthesia٢٢:٥٧ - ١٤٠١/٠١/١٧ما در فارسی بیهوشی رو در مقابل بی حسی استفاده میکنیم. در انگلیسی به این صورته که: بیهوشی ( که شما بطور کامل هوشیاری ت رو از دست میدی ) : general anes ... گزارش
2 | 0
روحیه١٦:١٩ - ١٤٠٠/١١/٢٤روحیه به انگلیسی mood spirit state energy powerگزارش
2 | 0
خود به خود٢٣:٢٣ - ١٤٠٠/١١/٢٣instinctively بدون فکر قبلی، غریزی، خود به خودگزارش
7 | 0
lump١٦:١٥ - ١٤٠٠/١١/٢١lump in the throat بغض در گلوگزارش
0 | 0
spite١٥:٤٥ - ١٤٠٠/١١/١٩بغض میشه choke up spite معنای بغض نمیدهگزارش
2 | 0
stab١٢:٤١ - ١٤٠٠/١١/١٩sharp stabbing pain حس فرو رفتن جسم نوک تیز ( در قفسه سینه )گزارش
5 | 0
sharp١٢:٤١ - ١٤٠٠/١١/١٩sharp stabbing pain حس فرو رفتن جسم نوک تیز ( در قفسه سینه )گزارش
0 | 1
پلاک٠٠:٢٦ - ١٤٠٠/١١/١٩پلاک جنگی رزمندگان: dog tag این اصطلاح همان پلاک زنجیردار خودمونه که اطلاعات رزمنده روش حک شدهگزارش
0 | 0
point of break even٢٣:١٥ - ١٤٠٠/١١/١٤اقتصاد: نقطه سر به سر - نقطعه تعادل break - even pointگزارش
0 | 0
configuration٢٢:٠٦ - ١٤٠٠/١١/١٤network policy configuration سیاست های ساختاری شبکهگزارش
0 | 0
computer security incident management١٩:١٦ - ١٤٠٠/١١/٠٦( مهندسی کامپیوتر ) مدیریت حوادث امنیت رایانه ایگزارش
0 | 0
computer security incident response team١٩:١٥ - ١٤٠٠/١١/٠٦تیم پاسخگویی به حوادث امنیت رایانه ایگزارش
0 | 0
security incident١٩:١٤ - ١٤٠٠/١١/٠٦( مهندسی کامپیوتر ) حوادث امنیتیگزارش
0 | 0
facade١٣:٣٥ - ١٤٠٠/٠٩/٢٣facade intervention اصطلاح تخصصی معماری: مداخله در نماگزارش
0 | 0
facade intervention١٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠٩/٢٣( در معماری ) مداخله در نما برای بازسازی نماهای مختلف به میزان متفاوتی مداخله در ظاهر بیرونی اونها صورت میگیره.گزارش
0 | 0
عجین١٧:٢٩ - ١٤٠٠/٠٩/٠٤عجین شده: Ingrainedگزارش
0 | 0
نان بری١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٩/٠٤نان کسی را بریدن؛ نان کسی را آجر کردن: take the bread out of someone's mouth to deprive someone of a livelihoodگزارش
0 | 0
با تمام وجود و توان١٩:٥١ - ١٤٠٠/٠٨/١٩With all mightگزارش
0 | 0
dba٠١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٨/٠١دوره ی DBA دوره ی مدیریت اجرایی برای مدیریت کسب وکار استگزارش
2 | 0
replication٠١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٨/٠١در کامپیوتر : انتشار تکنولوژی رپلیکیشن یا انتشار که نسخه کپی از اطلاعات یک دستگاه رو به دستگاهی دیگر منتشر میکندگزارش
0 | 0
slippery١٣:٢٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٨در کسب و کار و مدیریت، وقتی محصول شما slippery باشد یعنی از چند فاکتور برخوردار است simple low to no initial cost installs easily Proves value quickl ... گزارش
7 | 0
turnaround٢١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦تحویل دادن وقتی در رابطه با assignment استفاده میشود به معنی تحویل دادن است ?Can you have assignments turned around in 3 daysگزارش
5 | 0
dead drop١٢:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٤جعبه جاسوسیگزارش
2 | 0
captioning١١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٢زیرنویس سازیگزارش
0 | 0
pencil trash١٤:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨خرده تراشه های مداد بعد از تراش کردنگزارش
5 | 0
خط اریب١٦:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٧oblique lineگزارش
2 | 0
diagonal١٤:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦خط اریبگزارش
16 | 0
رفت و برگشتی١٦:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣Moving back and forthگزارش
0 | 0
sharp end line٠٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٧خط دو سر تیز : تکنیکی در نقاشی سیاه قلم که در آن خط ابتدا با فشار کم قلم و سپس در وسط خط با فشار زیاد قلم و نهایتا با فشار کم قلم کشیده میشود. در چنی ... گزارش
7 | 0
mind movie٢٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨روانشناسی: فیلم ذهنی ( تصاویر هیپنوتیزمی برای القای افکار زیبابین به ذهن )گزارش
5 | 0
navigation light١٤:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٣چراغ های ناوبریگزارش
5 | 0
value effect١٥:٢٦ - ١٣٩٩/١١/٣٠در اقتصاد و حسابداری: تاثیر متغیر مازاد بازدهگزارش
9 | 0
quantifier١٤:٤٩ - ١٣٩٩/١١/٢١ارزیابی کننده، شاخصگزارش
12 | 1
stock clearing corporation١٩:٤٥ - ١٣٩٩/١١/٠٨SCC در اقتصاد: شرکت پایاپای کلیرینگ و تسویه سهامگزارش
12 | 0
event study٢٢:٥٠ - ١٣٩٩/١١/٠٦حسابداری: مطالعه رویدادی - مطالعه ی اثر رویدادگزارش
14 | 0
index fund٢٢:٢٦ - ١٣٩٩/١١/٠٦صندوق سرمایه گذاری در سهام شاخصگزارش
7 | 0
real time٠١:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٩در آن واحد - بصورت لحظه ای و آنلاین -گزارش
14 | 0
takeover attempt١٩:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٦اقدام به تصاحب سهامگزارش
12 | 0
tamper evident١٣:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/١٨تکنولوژی آشکارکننده دستکاری گزارش
7 | 1
beat the market٠٢:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٩غلبه بر بازار ( کسب بازده )گزارش
9 | 1
corneocyte١٧:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/١٥کورنئوسیت : سلول های مرده لایه شاخی اپیدرمگزارش
9 | 1
inlaid١١:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢منبت کاری و خاتم کاری به این هنر نمیگن و خیلی متفاوته. اسم صحیحش مرصع کاری، جواهرنگاری، یا مخراج کاری هست. مرصع به معنای جواهر قرار دادن بر چیزیگزارش
7 | 1
obediently١٦:٢٨ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨خاضعانهگزارش
12 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهstate of the art٠٠:١٢ - ١٣٩٩/٠١/٢٤
• The system was state of the art.
این سیستم بسیار پیشرفته بود
37 | 1
cash cow١٥:١٥ - ١٣٩٧/١٠/٠٥
• This product has always been a cash cow for our company.
این محصول همیشه یک منبع سودآور برای شرکت ما بوده است
18 | 0