فریــــــماه رفیعی

فریــــــماه رفیعی کارشناس مترجم و علاقه مند به ترجمه زبان های خارجی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlattes١٧:٢٧ - ١٣٩٧/٠٦/١٨قهوه لاتهگزارش
21 | 0
velocity١٧:٥٦ - ١٣٩٧/٠٦/١٥نرخ زمانی تغییر موقعیت - تغییر موقعیت در زمانگزارش
18 | 1
repurposable١٤:٣٩ - ١٣٩٧/٠٦/١١تغییرپذیر در اهداف ( repurposablity قابلیت تغییر اهداف )گزارش
0 | 0
measure against١١:٥٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦مقایسه کردن چیزی با چیزی ( حرف اضافه:against ) he measured me against his mother: او من رو با مادرش مقایسه کردگزارش
7 | 0
پیاده سازی١٩:٥٦ - ١٣٩٧/٠٣/٢١implementگزارش
23 | 1
به تفکیک١٨:٥١ - ١٣٩٧/٠٣/١٧separately sorted ( به تفکیک حوزه های مختلف به آن ها اشاره شد ) example: they were mentioned separately sorted by different fieldsگزارش
12 | 1
مورد نظر٠٢:٢٨ - ١٣٩٧/٠٣/١٧intendedگزارش
110 | 1
procurement٢٣:٤٢ - ١٣٩٧/٠٣/١١مناقصهگزارش
25 | 2
procurement٢٣:٢٢ - ١٣٩٧/٠٣/١١تدارکاتگزارش
60 | 0
pre master١٨:١٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢٩کارشناسی ارشد ناپیوستهگزارش
0 | 0
module٢٣:١٥ - ١٣٩٧/٠٢/٢٨واحد درسیگزارش
299 | 1
placement٢١:٥٥ - ١٣٩٧/٠٢/٢٨دوره ی کارآموزیگزارش
129 | 1
integrate١٣:٤٩ - ١٣٩٧/٠٢/٢٤عجین شدن ( با حرف اضافه into )گزارش
115 | 1
en suite١٦:٢٣ - ١٣٩٧/٠٢/٢٣اختصاصیگزارش
14 | 1
wet lab١٢:٣٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢٢آزمایش های شیمی وابسته به آبگزارش
9 | 0
dry lab١٢:٣٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢٢آزمایش های شیمی وابسته به تجهیزات کامپیوتریگزارش
0 | 0
amenity٢٢:٠٤ - ١٣٩٧/٠٢/١٨امکانات کارآمد و شایستهگزارش
30 | 1
course representative١٦:٢٠ - ١٣٩٧/٠٢/١٦نماینده ی کلاس ( کسی که به مشکلات دانش آموزان در کلاس رسیدگی می کند و راه ارتباطی آن ها با مسئولین است. )گزارش
0 | 0
game changer١٨:٥٣ - ١٣٩٧/٠٢/١٣دگرگون کنندهگزارش
46 | 1
on site١٨:٥٧ - ١٣٩٧/٠١/١٩در محلگزارش
37 | 0
light bulb moment١٩:٢٣ - ١٣٩٦/١٢/١٠لحظه ی خطور ایده ای خلاقانه به ذهن - لحظه ی ایده یابیگزارش
28 | 0
webisode١٩:١٩ - ١٣٩٦/١٢/١٠ویدیوی کوتاه تبلیغاتی تحت وبگزارش
5 | 0
elevator pitch١٩:٠٦ - ١٣٩٦/١٢/١٠اطلاعات مختصر و مفید در موردیک ایده ( کسب و کار )گزارش
60 | 0
putter١٥:٥٤ - ١٣٩٦/١١/٢٣چوب گلفگزارش
9 | 0
profit and lost statement٢٣:٠٤ - ١٣٩٦/١١/٠٩صورت حساب سود و زیانگزارش
0 | 0
prospect١٧:١٥ - ١٣٩٦/١١/٠١مشتری بالقوهگزارش
115 | 3
portfolio١٣:١٥ - ١٣٩٦/١٠/٠٩نمونه کارگزارش
172 | 2
collocation٠١:٣٣ - ١٣٩٦/١٠/٠٨هم آیندگزارش
94 | 3
interface١٧:٤٣ - ١٣٩٦/٠٨/٢٩صفحه ی کار - رابط کاربریگزارش
62 | 1
foliage١٠:٥٠ - ١٣٩٦/٠٨/٢٤برگ درختانگزارش
18 | 0
polarizer١٠:٤٠ - ١٣٩٦/٠٨/٢٤فیلتر پلارایزر ( عکاسی )گزارش
2 | 0
isoparm١١:٥٧ - ١٣٩٦/٠٨/١٦پارامتر درونیگزارش
0 | 0
ramp shader١١:٥٧ - ١٣٩٦/٠٨/١٦سایه ساز مدرجگزارش
0 | 0
ramp١١:٥٦ - ١٣٩٦/٠٨/١٦مدرج، درجه دارگزارش
5 | 1
hypergraph١٠:١٢ - ١٣٩٦/٠٨/١٦ابرگرافگزارش
0 | 0
impulsivity١١:٠٢ - ١٣٩٦/٠٨/١٢تکانشگریگزارش
25 | 1
impulsive١١:٠٢ - ١٣٩٦/٠٨/١٢تکانشی، ضربه ایگزارش
67 | 2
casness٠٣:٤٧ - ١٣٩٦/٠٨/١٢قابلیت اجرایی روش تشخیص بر اساس معیار های استاندارد تشخیص بیماری بر روی بیمارگزارش
0 | 0
reliability٢٢:١١ - ١٣٩٦/٠٨/١١پایاییگزارش
117 | 1
all embracing١٨:٥٧ - ١٣٩٦/٠٨/١١همه جانبهگزارش
23 | 0
subscale١٨:٣١ - ١٣٩٦/٠٨/١١زیر مقیاسگزارش
2 | 0
conditional goal setting١٨:٠٧ - ١٣٩٦/٠٨/١١هدف گزینی شرطیگزارش
2 | 0
subscale١٦:٣١ - ١٣٩٦/٠٨/١١زیرمجموعهگزارش
28 | 0
hyperarousal١٦:٠٥ - ١٣٩٦/٠٨/١١هایپر اروزال ( نوعی پاسخ ضربه ای به ترومایی در گذشته که فرد با فکر کردن به حادثه احساس درد کرده و واکنش ناگهانی نشان میدهد )گزارش
44 | 1
anhedonia١٥:٥٨ - ١٣٩٦/٠٨/١١انهدونیا ( اختلالی که در آن فرد، ناتوان از حس رضایت و لذت بردن و فعالیت های لذت بخش است )گزارش
34 | 0
continuum١١:١٣ - ١٣٩٦/٠٨/١١محدوده، محورگزارش
21 | 1
rumination٢١:٠٢ - ١٣٩٦/٠٨/٠٨نشخوار فکریگزارش
39 | 1
self focus٠٠:١٨ - ١٣٩٦/٠٨/٠٨خودتحلیل گریگزارش
9 | 0
self regulation٠٠:١٨ - ١٣٩٦/٠٨/٠٨خودکنترلیگزارش
64 | 1
brain storming١٠:٢٤ - ١٣٩٦/٠٧/١١ترسیم نقشه ی ذهن ایده پردازیگزارش
60 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده