برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فریده بدرخانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آشفتگی ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

2 ارزش طول عمر مشتری (در بازرگانی) ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

3 هواپیمای شماره یک (ویژه رئیس جمهور) ١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

4 طاقت آوردن، تحمل کردن،تحمل سختی باشجاعت، تاب آوردن،
دندان روی جگر گذاشتن
سوختن و ساختن
این اصطلاح اولین بارتوسط Rudyard Kipling در سال 18 ...
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

5 برند
دوستان برند رو مارک یا نشان تجاری ترجمه نکنید. با توجه به متن میتوان برداشت کرد. اما برند هویت محصول، فرد یا سازمان است. و در بازاریابی باید ...
١٣٩٩/٠٦/١٤
|

6 غیرحقوقی، غیرشرکتی، غیرسازمانی ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

7 بیرون کشیدن
استخراج
استخراج اطلاعات
١٣٩٩/٠٦/٠١
|

8 دارایی، سرمایه ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

9 پرداختن به کاری، دنبال کردن کاری، انجام دادن، تمام کردن
ادامه دادن،
١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

10 نظر دهندگان
١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

11 شدت، میزان شدت ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

12 مشهور ، شناخته شده ١٣٩٨/١٠/٠٧
|